Forskrift om endring i forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. april 2019 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 6 og § 14, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 24.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov