Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. april 2012 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 14 annet og tredje ledd.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov