Barnelovutvalget

Barnelovutvalget ble oppnevnt 7. desember 2018 og startet arbeidet 1. mars 2019. Utvalget gjennomgikk barneloven og barns rettigheter, i lys av blant annet menneskerettighetene. Utvalget skulle opprinnelig legge fram forslag til en ny og moderne barnelov innen 1. september 2020. NOUen ble lagt frem i et digitalt møte mellom barne- og familieministeren og utvalgsleder fredag 4. desember 2020.

Dagens barnelov ble vedtatt i 1981. Barneloven inneholder regler om foreldreskap, foreldreansvar, samværsrett, foreldremekling, saksbehandling av foreldretvister og foreldres underholdsplikt for barna sine. Loven skal ivareta viktige hensyn, som forholdet mellom barn og foreldre, barnets beste og likestilling mellom foreldre som omsorgspersoner og forsørgere.

Det har vært flere endringer i barneloven siden 1981. Den siste trådte i kraft 1. januar 2018, og det er nå behov for en helhetlig språklig og strukturell gjennomgang av loven. Rettskildebildet har endret seg siden barneloven ble vedtatt, og menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner har blitt mer sentrale i tolkning og utvikling av norsk rett.

Barnelovutvalget skal foreta en helhetlig vurdering av barneloven og komme med forslag til en moderne og tidsriktig barnelov. I den nye loven skal foreldre være likestilte som foreldre, omsorgspersoner og forsørgere. Hensynet til barnets beste skal være avgjørende. Loven skal utformes i et klart og godt språk, og være informativ og brukervennlig for alle grupper i samfunnet.

Les mandatet for utvalgets arbeid. 

Følgende personer er oppnevnt til utvalget:

Leder: Lagdommer Torstein Frantzen, Bergen

Medlemmer:

  • Professor Lena R. L. Bendiksen, Tromsø
  • Førsteamanuensis Torunn Elise Kvisberg, Lillehammer
  • Tingrettsdommer Anne Marie Selvaag, Trondheim
  • Advokat Marius Emberland, Oslo
  • Advokat Hanne Sverdrup Dahl, Hamar
  • Advokat Geir Kjell Andersland, Bergen
  • Psykologspesialist Nadia Ansar, Oslo
  • Professor Kjell Erik Lommerud, Bergen

Barnelovutvalget består av: (f.v.) Kjell Erik Lommerud; Hanne Sverdrup Dahl; Torunn Elise Kvisberg; Anne Marie Selvaag; Torstein Frantzen; Marius Emberland; Kirsten Kolstad Kvalø; Geir Kjell Andersland; Nadia Ansar. Ikke tilstede: Lena R. L. Bendiksen. 

Om Barnelovutvalget

Opprettet: 2019

Opphørt: 2020

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8036 Dep., 0030 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal gjennomgå barneloven og barns rettigheter i lys av blant annet utviklingen i menneskerettighetene. Utvalget skal legge fram forslag til en ny og moderne barnelov. Det er blant annet behov for at det sees mer overordnet på forholdet mellom menneskerettigheter, internasjonale konvensjoner og reglene i barneloven, særlig sett i lys av nye samlivsformer og familiestrukturer, likestilt foreldreskap, barns rettigheter og økt samhandling på tvers av landegrenser.