Historisk arkiv

Endringer i barneloven for å likestille foreldrene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Det er vedtatt endringer i barneloven som trer i kraft 1. januar 2018. Endringene tar sikte på å likestille foreldrene som omsorgspersoner. Målet er å styrke barns samvær med begge foreldrene.

Følgende endringer trer i kraft:

  • Delt bosted skal komme først i lovbestemmelsen, som eksempel på én av ordningene foreldrene kan avtale.
  • Varslingsfristen før flytting utvides fra seks uker til tre måneder.
  • Det innføres meklingsplikt dersom foreldrene ikke er enige om at barnet skal flytte.
  • Reglene om tvangsbot er klargjort og forenklet, og innkrevingen effektiviseres. 

- Begge foreldrene er viktige omsorgspersoner i barns liv. Dette gjelder uavhengig av om foreldrene bor sammen eller ikke. Når foreldrene oppfatter seg som likestilte i foreldrerollen, kan det senke konfliktnivået. Det viktigste er å se hvert enkelt barn, og barnets beste ligger til grunn, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP). 

Det er et mål at foreldre og barn er enige når barnet skal flytte. Hvis foreldrene er uenige om barnet skal flytte, er det fremdeles den av foreldrene som barnet som bor fast sammen med som kan bestemme det. Dagens ordning for flytting med barnet blir forsterket ved at det innføres meklings­plikt hvis foreldrene er uenige. Varslingsfristen før flytting utvides fra seks uker til tre måneder. Videre er det presisert i lovteksten at ny sak kan reises dersom bosteds­forelderen flytter med barnet uten at begge foreldrene er enige om flyttingen. 

Reglene om tvangsbot er klargjort og forenklet, og innkrevingen blir effektivisert ved at ansvaret flyttes fra namsmannen til Statens innkrevingssentral (SI). Regjeringen ønsker i større grad å tilrettelegge for frivillig oppfyllelse av samværet i saker om samværshindring, og det blir nå mulig å pålegge mekling før tvangsfullbyrdelse. 

Det er vedtatt at barnelovens utgangspunkt skal være felles foreldreansvar, også for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født. Denne endringen vil tre i kraft på et senere tidspunkt, fordi den må samordnes med prosjektet for modernisert folkeregister. 

Les mer om endringene på nettsidene til: