Barnevoldsutvalget

Utvalget ble oppnevnt 13. november 2015 og skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Utvalget leverte sin utredning 22. juni 2017.

Utvalget består av ni medlemmer som har kompetanse på fagfeltet, og erfaring fra ulike deler av tjenesteapparatet. Oppnevningen av utvalget er et av tiltakene i regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017), En god barndom varer livet ut.

Utvalget skal levere en NOU innen utgangen av 2016, med åpning for forlengelse til sommeren 2017.

Utvalgets oppgave er å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparats håndtering av disse sakene. Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen ledet det offentlige utvalget som avga NOU 2010:3 Drap i Norge i perioden 2004–2009. Utvalget undersøkte samtlige saker i perioden hvor personer med kjent psykisk lidelse hadde tatt liv.

I lys av erfaringer med utvalgets arbeid, skal utvalget blant annet vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å etablere en permanent undersøkelseskommisjon.

Disse medlemmene ble oppnevnt i statsråd 13. november:

  • Ann-Kristin Olsen, Kristiansand, leder, fylkesmann i Vest-Agder
  • Dag Øystein Nordanger, Bergen, nestleder, dr.psychol. og forsker 1 ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest)
  • Torleiv Ole Rognum, Oslo, professor i rettsmedisin, Universitet i Oslo, leder for avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for diagnostikk og  intervensjon, UiO og avdelingsdirektør ved Rettsmedisinske fag, Folkehelseinstituttet
  • Ståle Luther, Tromsø, leder for Statens barnehus i Tromsø
  • Arne Kristian Myhre, Trondheim, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital og førsteamanuensis, Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU
  • Unni Heltne, Bergen, daglig leder og psykologspesialist, Senter for krisepsykologi
  • Geir Sverre Braut, Stavanger, seniorrådgiver ved Stavanger Universitetssykehus og professor II ved Universitetet i Stavanger og ved Høgskolen Stord/Haugesund
  • Cecilia Dinardi, Oslo, advokat og partner i Advokatfirmaet Elden
  • Trine Wikstrøm, Fet, Akershus, rådmann i Fet kommune 

Om Utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker/Barnevoldsutvalget

Opprettet: 2015

Opphørt: 2017

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8036, Dep., 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal vurdere alvorlige saker der barn og ungdom har blitt utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hensikten er å avdekke "hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte" det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene. Utvalget skal gi anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres. Utvalget leverte sin utredning 22.06.2017.