Historisk arkiv

Ann-Kristin Olsen leder utvalg som skal undersøke barnevoldssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen oppnevner et offentlig utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Målet er å avdekke mulige svikt i det offentliges håndtering, for å forebygge slike saker i fremtiden.

- Vold mot barn og ungdom er et stort samfunnsproblem, og en tragedie for de berørte. Vi trenger mer kunnskap for å forbedre systemene som skal forebygge og hjelpe. Dette er det første utvalget i sitt slag på barnevoldsfeltet. Jeg har forventninger om at arbeidet bidrar med ny kunnskap slik at vi kan forhindre at barn utsettes for vold og overgrep, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). 

Utvalget som oppnevnes består av ni medlemmer som har kompetanse på fagfeltet, og erfaring fra ulike deler av tjenesteapparatet. Oppnevningen av utvalget er et av tiltakene i regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017), En god barndom varer livet ut. Planen ble lagt frem i november i fjor.

- Vi har hatt mange alvorlige tilfeller der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Spørsmålet er om det offentlige kunne forebygget og forhindret dette. Hvis hjelpeapparatet har sviktet er det viktig å vite hvorfor, slik at vi kan finne løsninger som forebygger slike saker i fremtiden, sier Horne.

Utvalgets oppgave er å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparats håndtering av disse sakene. Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen ledet det offentlige utvalget som avga NOU 2010:3 Drap i Norge i perioden 2004–2009. Utvalget undersøkte samtlige saker i perioden hvor personer med kjent psykisk lidelse hadde tatt liv.

I lys av erfaringer med utvalgets arbeid, skal utvalget blant annet vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å etablere en permanent undersøkelseskommisjon. Utvalget skal levere en NOU innen utgangen av 2016, med åpning for forlengelse til sommeren 2017.

Disse medlemmene ble oppnevnt av i statsråd 13. november:

  • Ann-Kristin Olsen, Kristiansand, leder, fylkesmann i Vest-Agder
  • Dag Øystein Nordanger, Bergen, nestleder, dr.psychol. og forsker 1 ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest)
  • Torleiv Ole Rognum, Oslo, professor i rettsmedisin, Universitet i Oslo, leder for avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for diagnostikk og  intervensjon, UiO og avdelingsdirektør ved Rettsmedisinske fag, Folkehelseinstituttet
  • Ståle Luther, Tromsø, leder for Statens barnehus i Tromsø
  • Arne Kristian Myhre, Trondheim, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital og førsteamanuensis, Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU
  • Unni Heltne, Bergen, daglig leder og psykologspesialist, Senter for krisepsykologi
  • Geir Sverre Braut, Stavanger, seniorrådgiver ved Stavanger Universitetssykehus og professor II ved Universitetet i Stavanger og ved Høgskolen Stord/Haugesund
  • Cecilia Dinardi, Oslo, advokat og partner i Advokatfirmaet Elden
  • Trine Wikstrøm, Fet, Akershus, rådmann i Fet kommune

 

 

Her kan du laste ned bilder

Her kan du lese mandatet for det offentlige utvalget