Barnefamilieutvalget

Utvalget ble oppnevnt 19. juni 2015 og skulle gå gjennom det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år. Utvalget leverte sin utredning 6. mars 2017.

Det er 20 år siden sist det ble foretatt en samlet gjennomgang av støtten til barnefamiliene. Siden den gang har flere av ordningene blitt endret, og det har vært vesentlige samfunnsmessige endringer av betydning for barnefamilienes økonomi.

Regjeringen har derfor nedsatt en utvalg som skal foreta en bred og helhelig gjennomgang av støtten til barnefamiliene.

Utvalget skal beskrive det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år. Utvalget skal gå gjennom barnetrygd, skattefordeler, foreldrepenger og engangsstønad, kontantstøtte, stønad til enslig mor eller far, bidragsforskott, barnetillegg til trygdeytelser, bostøtte fra Husbanken, barnehagesubsidier, skolefritidsordningen og utdanningsstøtte. Utvalget skal vurdere mulige endringer, blant annet for å redusere barnefattigdom og sikre god bruk av samfunnets ressurser. Utvalget skal særlig se på barnetrygden, og skal vurdere ulike modeller for omfordeling av barnetrygden, for eksempel behovsprøving.

Her kan du lese utvalgets mandat.

Om Barnefamilieutvalget

Opprettet: 2015

Opphørt: 2017

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal gå gjennom det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år. Utvalget leverte sin utredning 6.03.2017

Aktive medlemmer (pr. 31.12.2017)

  • Anne Lise Ellingsæter (leder)
  • Thor Olav Thoresen (medlem)
  • Hege Brækhus (medlem)
  • Elin Kvande (medlem)
  • Axel West Pedersen (medlem)
  • Mathilde Fasting (medlem)
  • Liv Johanne Syltevik (medlem)
  • Lars Håkonsen (medlem)
  • Simen Markussen (medlem)