Råd fra Norges Bank om investeringer i unoterte aksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU)

Finansdepartementet ba tidligere i år Norges Bank om å utrede ulike sider ved unoterte aksjer. Departementet har i dag mottatt bankens råd og vurderinger om dette.


Forvaltningsmandatet begrenser i dag Norges Banks mulighet til å investere SPU i unoterte aksjer.

Finansdepartementet har i dag mottatt et omfattende materiale fra Norges Bank, og vil nå sette seg grundig inn i bankens råd og vurderinger.

Departementets vurderinger vil legges frem i fondsmeldingen våren 2024.

Bakgrunn

I sin høringsuttalelse til NOU 2022: 12 Fondet i en brytningstid viser Norges Bank til at flere utviklingstrekk i det unoterte markedet tilsier at det bør utredes om unoterte aksjer generelt bør inkluderes i investeringsuniverset. I lys av utvalgets vurderinger og Norges Banks høringsuttalelse har departementet i brev 27. mars 2023 bedt banken utrede ulike sider ved unoterte aksjer som grunnlag for departementets vurdering av om unoterte aksjer generelt bør inkluderes i investeringsuniverset. Departementet har i dag mottatt Norges Banks råd og vurderinger.