Høring NOU 2022: 12 Fondet i en brytningstid – Statens pensjonsfond utland og endrede økonomiske og politiske utviklingstrekk

Finansdepartementet sender med dette NOU 2022: 12 Fondet i en brytningstid på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.01.2023

Vår ref.: 22/5019

Finansdepartementet sender med dette NOU 2022: 12 Fondet i en brytningstid på høring.

Utvalgets oppdrag har vært å vurdere hvilke internasjonale økonomiske og politiske utviklingstrekk som kan være relevante for Statens pensjonsfond utland noen år frem i tid, og hvilken betydning disse kan ha for styring og forvaltning av fondet.

Departementet mottok utvalgets utredning 26. september 2022.

Utredningen sendes på åpen høring. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke fremgår av høringslisten, oppfordres til å komme med høringsinnspill.

Høringsfristen er 5. januar 2023. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Departementet vil omtale utvalgets utredning i meldingen om Statens pensjonsfond våren 2023.

Med hilsen

Espen Erlandsen  e.f.
ekspedisjonssjef

Rune G. Nellemann
seniorrådgiver

Aker
Alle departementene
Amnesty International – Norge
Civita
Danske Bank
Den norske Helsingforskomité
DNB
DNV
Eika Gruppen
Elkem
Equinor
Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland
Fafo
Fagforbundet
Fellesrådet for Afrika
Finans Norge
Folketrygdfondet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forum for utvikling og miljø (ForUM)
Fridtjof Nansens Institutt
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hydro
Høgskolen på vestlandet
Jotun
Kommunal Landspensjonskasse
Kommunenes Sentralforbund
Kongsberg Gruppen
Landsorganisasjonen
Nord universitet
Nordea
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Norges Rederiforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges utenrikspolitiske institutt (NUPI)
Næringslivets Hovedorganisasjon
OsloMet – storbyuniversitetet
Senter for menneskerettigheter
SpareBank 1 Gruppen
Statistisk sentralbyrå
Statkraft
Stiftelsen Manifest Media
Storebrand
Tankesmien Agenda
Tax Justice Network Norway
Telenor
Transparency International Norge
Universitet i Bergen
Universitet i Oslo
Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Wallenius Wilhelmsen
Yara