Utvalg har overlevert sin rapport om langsiktige perspektiver for Statens pensjonsfond utland

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Et utvalg som har sett på langsiktige perspektiver for Statens pensjonsfond utland (SPU) overleverte i dag sin utredning, NOU 2022: 12 Fondet i en brytningstid, til Finansdepartementet. Utvalget ble ledet av Ulf Sverdrup, direktør ved NUPI.

Utvalget har vurdert hvordan utviklingstrekk internasjonalt kan påvirke forvaltningen og styringen av SPU. Fondet er investert i ulike markeder og selskaper over hele verden, og utviklingen internasjonalt har stor betydning for verdiutviklingen i fondet.

SPU er en svært viktig kilde til finansieringen av vår velferd. Om lag hver femte krone som brukes over statsbudsjettet kommer fra fondet. Å sørge for en god og forsvarlig forvaltning av fondet, er derfor avgjørende.

– Vi kan ikke forvente at fondet vil vokse på samme måte fremover som vi har blitt vant til. Vi må være skodd for å kunne håndtere nye utfordringer og risikoer som vil møte oss. Utvalgets analyser, vurderinger og forslag er nyttige innspill til departementets arbeid med fondet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Utredningen sendes nå på en offentlig høring, med frist 5. januar 2023. Departementet vil deretter behandle utredningen og høringsuttalelsene i fondsmeldingen som legges frem for Stortinget våren 2023.

Les mer: