NOU 2022: 12

Fondet i en brytningstid — Statens pensjonsfond utland og endrede økonomiske og politiske utviklingstrekk

Ulf Sverdrup, direktør på Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), overleverte 26. september 2022 utredningen «Fondet i en brytningstid - Statens pensjonsfond utland og endrede økonomiske og politiske utviklingstrekk» (NOU 2022: 12) til statssekretær Lotte Grepp Knutsen. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 2021  for å vurdere hvilke internasjonale økonomiske og politiske utviklingstrekk som kan være relevante for Statens pensjonsfond utland noen år frem i tid, og hvilken betydning disse kan ha for styring og forvaltning av fondet.

Les dokumentet