Totale skatter og avgifter som andel av bruttonasjonalproduktet (BNP)

Norge og de andre skandinaviske landene har et relativt høyt skatte- og avgiftsnivå. Det gjenspeiler blant annet godt utbygde offentlige velferdsordninger.

Figuren under sammenligner skatte- og avgiftsinntekter i prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) for ulike land og gir et grovt bilde av forskjeller i størrelsen på offentlig sektor mellom land og forskjeller i det samlede skattenivået. En slik sammenligning tar ikke hensyn til andre inntektskilder enn skatt og heller ikke at andelen skatte- og avgiftsinntekter vil variere noe avhengig av blant annet i hvilken grad offentlige pensjons- og trygdeutbetalinger er skattepliktige.

Figuren viser at Norge har et skatte- og avgiftsnivå som er høyere enn gjennomsnittet i OECD, men lavere enn flere av de andre nordiske landene. I Norge finansieres en del av de totale utgiftene over offentlige budsjetter av olje- og fondsinntekter fra Statens pensjonsfond utland. For 2020 utgjør dette om lag 20 prosent av totale utgifter over offentlige budsjetter. Siden 1985 har inntektene fra skatter og avgifter i Norge ligget mellom 38 og 44 prosent av BNP. I Sverige har andelen ligget mellom 43 og 50 prosent, mens andelen i Danmark har ligget mellom 44 og 51 prosent av BNP. Det gjennomsnittlige skattenivået i OECD har i samme periode variert mellom 32 og 35 prosent av BNP.

Skatte- og avgiftsinntekter i prosent av BNP i utvalgte land og OECD1. 2018. Prosent

Skatte- og avgiftsinntekter i prosent av BNP i utvalgte land og OECD

1 Uveid gjennomsnitt for OECD.

Kilde: OECD Revenue Statistics.

Den økte mobiliteten til kapital, varer og tjenester innebærer at forskjeller i beskatning mellom land kan få økt betydning. Norge må ha gode generelle skatte- og avgiftsregler for å beholde og tiltrekke seg næringsvirksomhet og kapital. Lokaliseringsbeslutninger avhenger imidlertid av mer enn skatt. Politisk stabilitet, god infrastruktur, tilgang på godt kvalifisert arbeidskraft, godt fungerende finansielle markeder, eiendomsrett og et stabilt og forutsigbart regelverk betyr også mye for de samlede rammebetingelsene for næringsvirksomhet.

Kilde: Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021