Veibruksavgift på drivstoff

Veitrafikken påfører samfunnet kostnader i form av ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og miljøskadelige utslipp. I tillegg til å skaffe staten inntekter har veibruksavgiftene til hensikt å stille brukeren overfor de eksterne kostnadene som kjøring på vei medfører. Dette er i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale og reduserer omfanget av de uønskede effektene som bruk av kjøretøy medfører. Utslipp av CO2 prises særskilt gjennom CO2-avgiften.

I dag er bensin og diesel med mineralsk opphav, bioetanol og biodiesel som omfattes av omsetningskravet i produktforskriften, samt LPG, ilagt veibruksavgift. Tabell 1 viser dagens veibruksavgifter på drivstoff, energiinnhold og avgiftssats per energienhet. Det fremgår av tabellen at avgiftsnivået målt i kroner per energienhet varierer betydelig mellom ulike drivstoff. Drivstoff med høyt energiinnhold gjør at det kan kjøres flere kilometer per liter. Det gir høyere samfunnsmessige kostnader i form av ulykker, kø, støy osv. per liter drivstoff. Over tid er det et mål at alle fossile drivstoff skal ilegges veibruksavgift gradert etter energiinnhold, jf. den helhetlige gjennomgangen av kjøretøy- og drivstoffavgifter i Meld. St. 2 (2014–2015) Revidert nasjonalbudsjett 2015. Det vil gi lik prising av de samfunnsmessige kostnadene.

Tabell 1: Veibruksavgift på drivstoff. Gjeldende fra 2020

Drivstoff

Avgiftssats 2020
  Kr per liter2

Energiinnhold MJ per liter

Avgiftssats per energienhet MJ

Mineraloljebasert diesel

3,62

36,2

0,10

Bensin

4,91

32,5

0,15

Biodiesel1

0/3,62

33

0/0,11

Bioetanol1

0/2,37

21

0/0,11

Naturgass

1,02

39,7

0,026

LPG

3,48

46,1

0,075

1) Kun biodiesel og bioetanol som omfattes av omsetningskravet i produktforskriften, ilegges veibruksavgift frem til og med 30. juni 2020. Biodrivstoff omsatt utenfor omsetningskravet er frem til dette unntatt veibruksavgift. Fra 1. juli 2020 utvides veibruksavgiften til å omfatte all biodiesel og bioetanol med henholdsvis 3,62 og 2,37 kroner per liter.  
2) For naturgass per Sm3 og for LPG per kg

Kilder: Statistisk sentralbyrå, EUs direktiv 2009/28/EF (fornybardirektivet) vedlegg 3 og Finansdepartementet.

Dagens veibruksavgift omfatter ikke alle typer drivstoff. Biogass, hydrogen og hytan er ikke omfattet av veibruksavgiften. Omsetningen av slike alternative drivstoff er foreløpig begrenset. Elektrisitet som benyttes i el- og hybridbiler omfattes heller ikke av veibruksavgiften, men er omfattet av elavgift dersom batteriene lades fra el-uttak. Bruken av el- og hybridbiler er økende.

Inntektene fra veibruksavgiftene kan bli redusert over tid på grunn av økt bruk av drivstoff med lavere eller ingen avgift. Dagens avgifter på drivstoff (veibruksavgiften og CO2-avgiften) gir staten inntekter på knapt 20 mrd. kroner årlig.