Hvem betaler og hvem mottar skattene?

Skatter og avgifter fordelt på stat, kommune, fylke

Her finner du en samlet oversikt over hovedgruppene av skatter og avgifter, og hvilken del av offentlig sektor som mottar disse. Det meste av kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter kommer fra inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere.

De samlede skatte- og avgiftsinntektene er anslått til 1 525 mrd. kroner i 2021. Av dette tilfaller drøyt 83 pst. staten, i underkant av 14 pst. kommunene og knapt 3 pst. fylkeskommunene.

Det meste av kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter kommer fra inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere. Av statens skatte- og avgiftsinntekter kommer om lag 34 pst. fra merverdiavgift, særavgifter og toll. Om lag 31 pst. av statens skatte- og avgiftsinntekter kommer fra personlige skattytere, mens knapt 34 pst. kommer fra etterskuddspliktige samt arbeidsgiveravgift i Fastlands-Norge.

Påløpte skatter og avgifter fordelt på skattekreditorer. Anslag for 2021. Mrd. Kroner

 

I alt

Stat

Kommune

Fylke

Personlige skattytere 

580,2

346,0

194,0

40,2

Skatt på alminnelig inntekt  

326,6

105,5

180,9

40,2

Trinnskatt      

77,3

77,3

 -

 -

Trygdeavgift  

160,4

160,4

 -

 -

Formuesskatt 

15,9

2,8

13,1

 -

 

 

 

 

 

Bedrifter (etterskuddspliktige)         

96,4

94,8

1,4

0,3

Inntektsskatt (medregnet kraftverk)           

96,0

94,4

1,4

0,3

Formuesskatt 

0,4

0,4

 -

 -

 

 

 

 

 

Finansskatt    

5,7

5,7

 

 

Skatt på lønn 

2,6

2,6

 

 

Skatt på overskudd   

3,1

3,1

 

 

 

 

 

 

 

Eiendomsskatt            

14,9

 -

14,9

 -

 

 

 

 

 

Arbeidsgiveravgift     

216,4

216,4

 -

 -

 

 

 

 

 

Avgifter          

437,6

437,6

 -

 -

Merverdiavgift          

334,8

334,8

 -

 -

Særavgifter og toll    

102,7

102,7

 -

 -

 

 

 

 

 

Petroleum      

119,5

119,5

 -

 -

Skatt på inntekt         

113,6

113,6

 -

 -

Avgift på utvinning mv.      

5,9

5,9

 -

 -

 

 

 

 

 

Andre skatter og avgifter      

54,3

51,5

2,3

0,5

Trygde- og pensjonspremier, andre
stats- og trygderegnskaper mv.1      

36,7

33,9

2,3

0,5

Skatt på utbytte til utenlandske
aksjonærer     

3,7

3,7

 -

 -

Andre skatter og avgifter2    

13,9

13,9

0,0

 -

 

 

 

 

 

Samlede skatter og avgifter  

1 525,0

1 271,5

212,6

40,9

1 Blant annet Statens pensjonskasse.
2 Herunder en del inntektsposter som grupperes som skatteinntekt i nasjonalregnskapet, men som ikke føres som skatteinntekt i statsbudsjettet.

Kilde: Prop. 1 LS (2021-2022) Skatter, avgifter og toll 2021