Skatter og avgifter

Hvem betaler og hvem mottar skattene?

Skatter og avgifter fordelt på stat, kommune, fylke

Her finner du en samlet oversikt over hovedgruppene av skatter og avgifter, og hvilken del av offentlig sektor som mottar disse. Det meste av kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter kommer fra inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere.

Av statens skatte- og avgiftsinntekter kommer om lag 23 pst. fra merverdiavgift, særavgifter og toll. Om lag 20 pst. av statens skatte- og avgiftsinntekter kommer fra personlige skattytere, mens drøyt 21 pst. kommer fra etterskuddspliktige utenom petroleum samt arbeidsgiveravgift i Fastlands-Norge. 36 pst. av statens skatteinntekter i 2022 kommer fra skatt og avgift på petroleum. Som følge av høye petroleumspriser utgjør skattene fra petroleumssektoren en høyere andel, og bidrar til høyere samlede skatte- og avgiftsinntekter, enn observert i senere år. Skatter og avgifter fra petroleumssektoren inngår i statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, som overføres Statens pensjonsfond utland.

Tabell Påløpte skatter og avgifter fordelt på skattekreditorer. Anslag for 2022. Mrd. kroner

 

I alt

Stat

Kommune

Fylke

Personlige skattytere 

629,4

402,6

189,3

37,5

Skatt på alminnelig inntekt 

342,9

134,1

171,2

37,5

Trinnskatt     

90,1

90,1

    -

    -

Trygdeavgift 

170,6

170,6

    -

    -

Formuesskatt

25,9

7,8

18,0

    -

 

 

 

 

 

Bedrifter (etterskuddspliktige)          

156,2

154,5

1,4

0,3

Inntektsskatt (medregnet kraftverk)           

155,6

153,9

1,4

0,3

Formuesskatt

0,6

0,6

 -

 -

 

 

 

 

 

Finansskatt    

5,0

5,0

 

 

Skatt på lønn

2,5

2,5

 

 

Skatt på overskudd  

2,5

2,5

 

 

 

 

 

 

 

Eiendomsskatt

16,3

 -

16,3

 -

 

 

 

 

 

Arbeidsgiveravgift     

227,2

227,2

 -

 -

 

 

 

 

 

Avgifter          

481,5

481,5

 -

 -

Merverdiavgift         

373,0

373,0

 -

 -

Særavgifter og toll   

108,5

108,5

 -

 -

 

 

 

 

 

Petroleum      

742,1

742,1

 -

 -

Skatt på inntekt        

734,9

734,9

 -

 -

Avgift på utvinning mv.       

7,2

7,2

 -

 -

 

 

 

 

 

Andre skatter og avgifter     

55,5

51,0

3,7

0,8

Trygde- og pensjonspremier, andre
stats- og trygderegnskaper mv.1    

35,8

31,3

3,7

0,8

Skatt på utbytte til utenlandske
aksjonærer   

5,4

5,4

 -

 -

Andre skatter og avgifter2   

14,3

14,3

0,0

 -

 

 

 

 

 

Samlede skatter og avgifter 

2 313,1

2 063,9

210,7

38,5

1 Blant annet Statens pensjonskasse.

2 Herunder en del inntektsposter som grupperes som skatteinntekt i nasjonalregnskapet, men som ikke føres som skatteinntekt i statsbudsjettet.

Kilde: Finansdepartementet.