Hvem betaler og hvem mottar skattene?

Skatter og avgifter fordelt på stat, kommune, fylke

Her finner du en samlet oversikt over hovedgruppene av skatter og avgifter, og hvilken del av offentlig sektor som mottar disse. Det meste av kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter kommer fra inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere.

De samlede skatte- og avgiftsinntektene er anslått til 1 275 mrd. kroner i 2017. Av dette tilfaller om lag 84 pst. staten, i overkant av 13 pst. kommunene og om lag 3 pst. fylkes­kommunene. Det meste av kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter kommer fra inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere.

Av statens skatte- og avgiftsinntekter kommer om lag 30 pst. fra merverdiavgift, særavgifter og toll. Om lag 38 pst. kommer fra personlige skattytere, mens om lag 20 pst. kommer fra etterskuddspliktige samt arbeidsgiver­avgift i Fastlands-Norge. Om lag 8 pst. av statens inntekter i 2017 kommer fra skatter og avgifter i petroleumssektoren. Andre skatter og avgifter inkludert finansskatt utgjør om lag 4 pst.

Påløpte skatter og avgifter fordelt på skattekreditorer. Anslag for 2017. Mrd. Kroner

  

 

  
  

I alt

  
  

Stat

  
  

Kommune

  
  

Fylke

  

Personlige   skattytere

488,0

303,2

153,0

31,8

Skatt på alminnelig inntekt

286,6

113,5

141,4

31,8

Trinnskatt

49,5

49,5

-

-

Trygdeavgift

137,8

137,8

-

-

Formuesskatt

14,0

2,5

11,6

-

Bedrifter   (etterskuddspliktige)

71,0

69,4

1,3

0,2

Inntektsskatt (medregnet kraftverk)

70,7

69,1

1,3

0,2

Formuesskatt

0,3

0,3

-

-

Finansskatt

2,3

2,3

-

-

Skatt på   lønn

1,8

1,8

-

-

Skatt på   overskudd

0,5

0,5

-

-

Eiendomsskatt

12,6

-

12,6

-

Arbeidsgiveravgift

177,4

177,4

-

-

Avgifter

387,7

387,7

-

-

Merverdiavgift

279,8

279,8

-

-

Særavgifter og toll

107,9

107,9

-

-

Petroleum

96,5

96,5

-

-

Skatt på inntekt

89,6

89,6

-

-

Avgift på utvinning mv.

6,9

6,9

-

-

Andre   skatter og avgifter

39,3

38,5

0,7

-

Trygde- og pensjonspremier, andre stats- og   trygderegnskaper 1

26,7

26,7

-

-

Skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer

2,4

2,4

-

-

Andre skatter og avgifter2

10,1

9,4

0,7

-

Samlede skatter og avgifter

1 274,6

1 075,0

167,6

32,0

Herav direkte skatter

886,9

687,3

167,6

32,0

1) Blant annet Statens pensjonskasse.
2) Herunder en del inntektsposter som grupperes som skatteinntekter i nasjonalregnskapet, men som ikke føres som skatteinntekt i statsbudsjettet.

Kilde: Prop. 1 LS (2017-2018) Skatter, avgifter og toll 2018