Hvem betaler og hvem mottar skattene?

Skatter og avgifter fordelt på stat, kommune, fylke

Her finner du en samlet oversikt over hovedgruppene av skatter og avgifter, og hvilken del av offentlig sektor som mottar disse. Det meste av kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter kommer fra inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere

De samlede skatte- og avgiftsinntektene er anslått til 2 105 mrd. kroner i 2023. Av dette tilfaller om lag 87 pst. staten, 11 pst. kommunene og 2 pst. fylkeskommunene.

Av statens skatte- og avgiftsinntekter kommer om drøyt 27 pst. fra merverdiavgift, særavgifter og toll. Drøyt 24 pst. av statens skatte- og avgiftsinntekter kommer fra personlige skattytere, mens i underkant av 22 pst. kommer fra etterskuddspliktige utenom petroleum samt arbeidsgiveravgift i Fastlands-Norge. 24 pst. av statens skatteinntekter i 2023 kommer fra skatt og avgift på petroleum. Skatter og avgifter fra petroleumssektoren inngår i statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, som overføres Statens pensjonsfond utland. Det meste av kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter kommer fra inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere.

Tabell 1.1: Påløpte skatter og avgifter fordelt på skattekreditorer. Anslag for 2023. Mrd. kroner

 

I alt

Stat

Kom-mune

Fylke

Personlige skattytere                  

696,6

442,9

211,7

42,0

Skatt på alminnelig inntekt        

377,6

144,4

191,2

42,0

Skatt på personinntekt

105,3

105,3

 

 

Trygdeavgift     

183,3

183,3

 

 

Formuesskatt   

30,4

9,9

20,5

 

 

 

 

 

 

Bedrifter (etterskuddspliktige)                

130,5

128,6

1,6

0,3

Inntektsskatt (medregnet kraft-
verk)    

129,8

128,0

1,6

0,3

Formuesskatt   

0,6

0,6

0,0

 

 

 

 

 

 

Finansskatt                     

5,2

5,2

0,0

0,0

Skatt på lønn    

2,6

2,6

 

 

Skatt på overskudd       

2,7

2,7

 

 

 

 

 

 

 

Eiendomsskatt               

16,8

 

16,8

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgiveravgift                       

254,0

254,0

 

 

 

 

 

 

 

Avgifter                           

499,9

499,9

 

 

Merverdiavgift 

389,8

389,8

 

 

Særavgifter og toll      

110,1

110,1

 

 

 

 

 

 

 

Petroleum                       

438,1

438,1

0,0

0,0

Skatt på inntekt             

430,3

430,3

 

 

Avgift på utvinning mv.

7,8

7,8

 

 

 

 

 

 

 

Andre skatter og avgifter                         

62,3

57,4

4,0

0,9

Trygde- og pensjonspremier,
andre statsregnskaper2           

36,4

31,6

4,0

0,9

Skatt på utbytte utenlandske aksjonærer       

10,0

10,0

 

 

Andre skatter og avgifter         

15,8

15,8

 

 

Samlede skatter og avgifter                    

2 103,3  

1 826,1

234,0

43,2

1 Eksklusive enkelte særavgifter og sektoravgifter som føres som skatter og avgifter i statsbudsjettet, men som
grupperes som formuesinntekt eller brukerbetalinger i nasjonalregnskapet, herunder høyprisbidraget.

2 Blant annet Statens pensjonskasse.

3 Herunder en del inntektsposter som grupperes som skatteinntekt i nasjonalregnskapet, men som ikke føres som skatteinntekt i statsbudsjettet.

Kilde: Finansdepartementet.