Hvem betaler og hvem mottar skattene?

(Skatter og avgifter fordelt på stat, kommune, fylke)

Her finner du en samlet oversikt over hovedgruppene av skatter og avgifter, og hvilken del av offentlig sektor som mottar disse. Det meste av kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter kommer fra inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere.

Tabellen gir en samlet oversikt over hovedgruppene av skatter og avgifter og hvilken del av offentlig sektor som mottar inntektene fra hver hovedgruppe. De samlede skatte- og avgiftsinntektene er anslått til 1 183 mrd. kroner i 2011, hvorav om lag 88 pst. tilfaller staten, knapt 10 pst. kommunene og knapt 2 pst. fylkeskommunene.

Det meste av kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter kommer fra inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere. Av statens skatte- og avgiftsinntekter kommer om lag 30 pst. fra merverdiavgift, særavgifter og toll. Om lag 23 pst. kommer fra personlige skattytere, mens om lag 20 pst. er inntekts- og formuesskatt fra etterskuddspliktige samt arbeidsgiveravgift i Fastlands-Norge. Om lag 23 pst. av statens inntekter i 2011 kommer fra skatter og avgifter i petroleumssektoren. Andre skatter og avgifter utgjør om lag 3 pst.

Påløpte skatter og avgifter fordelt på skattekreditorer. Anslag for 2011. Mrd. Kroner

 

I alt

Stat

Kommune

Fylke

Personlige skattytere

375,9

244,9

107,7

23,3

Skatt på alminnelig inntekt

245,3

122,7

99,3

23,3

Toppskatt

19,8

19,8

-

-

Trygdeavgift

97,7

97,7

-

-

Formuesskatt

13,2

4,8

8,4

-

         

Bedrifter (etterskuddspliktige)

71,8

70,2

1,3

0,2

Inntektsskatt (medregnet kraftverk)

71,4

69,8

1,3

0,2

Formuesskatt

0,4

0,4

-

-

         

Eiendomsskatt

7,2

-

7,2

-

         

Arbeidsgiveravgift

139,3

139,3

-

-

         

Avgifter

314,2

314,2

-

-

Merverdiavgift

212,3

212,3

-

-

Særavgifter og toll

101,9

101,9

-

-

         

Petroleum

244,8

244,8

-

-

Skatt på inntekt

241,1

241,1

-

-

Avgift på utvinning mv.

3,7

3,7

-

-

         

Andre skatter og avgifter

30,3

29,6

0,6

-

Trygde- og pensjonspremier, andre stats- og trygderegnskaper 1

21,9

21,9

-

-

Skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer

2,1

2,1

-

-

Arveavgift

1,7

1,7

-

-

Andre skatter og avgifter2

4,6

3,9

0,6

-

Samlede skatter og avgifter

1 183,4

1 043,1

116,9

23,5

Herav direkte skatter

869,2

728,8

116,9

23,5

1) Blant annet Statens pensjonskasse.
2) Herunder en del inntektsposter som grupperes som skatteinntekter i nasjonalregnskapet, men som ikke føres som skatteinntekt i statsbudsjettet.
Kilde:Finansdepartementet.