Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Pengepolitikk

Pengepolitikken sikter mot stabilitet i den norske krones verdi, nasjonalt og i forhold til våre handelspartnere. Norges Bank er landets sentralbank, og har ansvaret for den løpende utøvelsen av pengepolitikken.

Norges Bank er landets sentralbank, og har ansvaret for den løpende utøvelsen av pengepolitikken. Norges Bank er et eget rettssubjekt som eies av staten, og virksomheten er regulert i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (Sentralbankloven), med tilhørende forskrifter. Banken skal være et utøvende og rådgivende organ for penge-, kreditt- og valutapolitikken. Den skal utstede pengesedler og mynter, fremme et effektivt betalingssystem innenlands og overfor utlandet og overvåke penge-, kreditt- og valutamarkedene. Banken skal utøve sin virksomhet i samsvar med de økonomisk-politiske retningslinjene som er fastlagt av statsmyndighetene, og med de internasjonale forpliktelser landet er bundet av. Kongen treffer vedtak om den kursordning som skal gjelde for kronen og om endringer i kronens kursleie.

I henhold til forskrift av 29. mars 2001, skal pengepolitikken sikte mot stabilitet i den norske krones verdi, nasjonalt og i forhold til våre handelspartnere. Pengepolitikken skal samtidig understøtte finanspolitikken ved å bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. Den operative gjennomføring av pengepolitikken skal i samsvar med dette rettes inn mot lav og stabil inflasjon, definert som en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 pst. Det forventes at konsumprisveksten som en hovedregel vil ligge innenfor et intervall på +/- 1 prosentpoeng rundt målet. Utøvelsen av pengepolitikken skal være framoverskuende og bør se bort fra forstyrrelser av midlertidig karakter som ikke kan sies å påvirke den underliggende pris- og kostnadsveksten.

For en omtale av pengepolitikken se St.meld. nr. 29 (2000-2001) Retningslinjer for den økonomiske politikken.

Til toppen