Norges Bank / Noregs Bank

Norges Bank er et eget rettssubjekt og er eid av staten. Norges Bank er landets sentralbank og virksomheten er regulert i sentralbankloven. Norges Bank forestår den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og er ansvarlig for statens gjeldsforvaltning etter bestemmelser fastsatt av Finansdepartementet.

Norges Bank forvalter landets valutareserver og forvalter Statens pensjonsfond utland (SPU) på oppdrag fra Finansdepartementet. Midlene i SPU plasseres i internasjonale verdipapirer etter regler fastsatt av Finansdepartementet. Kapitalforvaltningen i Norges Bank utføres i et eget virksomhetsområde - Norges Bank Investment Management (NBIM).

Norges Bank utøver penge- og valutapolitikken. Retningslinjene for pengepolitikken er gitt i bestemmelse om pengepolitikken, der det heter at pengepolitikken skal opprettholde en stabil pengeverdi gjennom lav og stabil inflasjon.

Banken analyserer utviklingen i norsk økonomi med særlig vekt på forholdene i finansmarkedene, og gir faglige råd i den økonomiske politikken. 

De fleste er ansatt ved hovedkontoret i Oslo. Norges Bank Investment Management har for øvrig avdelinger i New York, London, Singapore og Shanghai.

Årsrapport 2022

Nettside: https://www.norges-bank.no/