Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond ble opprettet som en overbygning over det som tidligere var Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Fondet består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland utføres av Norges Bank. Fondets inntekter er kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som blir overført fra statsbudsjettet, avkastningen av fondets formue og netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten.

Statens pensjonsfond ble opprettet med virkning fra 1. januar 2006 og består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN).

Formålet med Statens pensjonsfond er å understøtte statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og å underbygge langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter. De løpende innbetalingene fra petroleumsvirksomheten har en annen karakter enn statens øvrige inntekter, ettersom de delvis har sitt motstykke i en reduksjon av statens petroleumsformue. De budsjettpolitiske retningslinjene ivaretar petroleumsinntektenes spesielle karakter og sikter mot at olje- og gassinntektene også skal komme framtidige generasjoner til gode. I lys av at pensjonsutgiftene i folketrygden vil øke sterkt gjennom de neste tiårene, er en betydelig fondsoppbygging i årene framover nødvendig for å unngå å skyve store byrder over på kommende generasjoner.

Finansdepartementet er i pensjonsfondsloven gitt i oppgave å forvalte fondet. Den operative forvaltningen av SPU utføres av Norges Bank, mens SPN forvaltes av Folketrygdfondet. Avkastningen av Pensjonsfondet er lik avkastningen av Norges Banks og Folketrygdfondets plasseringer. Statens pensjonsfond har ikke eget styre eller egen administrasjon.

Inntektene i SPU er kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som blir overført fra statsbudsjettet, avkastningen av fondets formue og netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten. Midlene i fondet kan bare anvendes til en beløpsmessig overføring til statsbudsjettet etter vedtak i Stortinget. Overføringen dekker det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Avsetningen av fondsmidler inngår således i en helhetlig budsjettprosess, slik at fondsoppbygging gjenspeiler faktiske overskudd på statsbudsjettet. På denne måten bidrar SPU til å synliggjøre statens bruk av petroleumsinntekter. Retningslinjene for budsjettpolitikken (handlingsregelen) innebærer at det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet over tid skal svare til forventet realavkastning av kapitalen i SPU.

Kapitalen i Statens pensjonsfond utland er i sin helhet investert i utlandet. Fondet er investert både i aksjer, obligasjoner og eiendom. Fondets investeringer i aksjer og obligasjoner er spredt på markeder i mange land. I hvert marked er investeringene igjen fordelt på en rekke enkeltselskaper og utstedere.

Finansdepartementet gjør rede for forvaltningen av Statens pensjonsfond i en egen melding til Stortinget i vårsesjonen, samt i nasjonalbudsjettet om høsten.

Nettside: https://www.nbim.no/