Skatteetaten

Skatteetatens virksomhet danner det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig virksomhet. Etaten skal sikre at skatter, avgifter og andre krav blir riktig fastsatt og innbetalt, sørge for et oppdatert folkeregister og yte god service.

Hovedoppgavene til Skatteetaten er utskriving av forskuddsskatt, kontroll av grunnlaget for oppgavene fra skatte- og avgiftspliktige og tredjepart, fastsette og kontrollere folketrygdavgifter og skatt på formue, fastsetting og innkreving av merverdiavgift og særavgifter, kontroll av og tilsyn med de kommunale skatteoppkrevernes innkreving av direkte skatter og arbeidsgiveravgift samt forvaltning av Folkeregisteret.

Statens innkrevingssentral ble fra 1. januar 2015 en del av Skatteetaten. Etaten overtok 1. januar 2016 fra Tolletaten ansvaret for å forvalte særavgiftene for registrerte avgiftspliktige og innkreving av særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift. Fra 1. januar 2017 overtok etaten også forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift og særavgiftene for de uregistrerte avgiftspliktige.

Ved utløpet av 2019 hadde Skatteetaten 6 313 ansatte.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.skatteetaten.no/