Skatteetaten

Skatteetatens virksomhet danner det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig virksomhet. Etaten skal tilrettelegge for inntekter til det offentlige gjennom riktig og effektiv fastsettelse og innkreving av skatter og avgifter vedtatt av Stortinget.

Hovedoppgavene til Skatteetaten er arbeid med fastsetting og innkreving av skatter og avgifter. Skatteetaten har også ansvar for å forvalte Folkeregisteret og for innkreving av bidragsgjeld og en rekke andre statlige krav.

Skatteetaten består av et direktorat og seks divisjoner med landsdekkende ansvar for hvert sitt fagområde (Informasjonsforvaltning, Brukerdialog, Innsats, Innkreving, Utvikling og IT). Etaten har 57 skattekontor fordelt rundt i landet.

Skatteoppkreverfunksjonen ble overført fra kommunene til Skatteetaten 1. november 2020. Om lag 1 000 personer med ansvar for arbeidsgiverkontroll, skatteinnkreving og skatteregnskap ble da overført fra kommunene til Skatteetaten.

Ved utløpet av 2022 hadde Skatteetaten 7 046 ansatte.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.skatteetaten.no/