Underliggende og tilknyttede virksomheter

Folketrygdfondet

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN) på oppdrag fra Finansdepartementet.

Grunnkapitalen i SPN stammer fra overskudd i trygderegnskapene fram til slutten av 1970-tallet. Midlene plasseres i hovedsak i noterte norske verdipapirer etter et eget mandat fastsatt av Finansdepartementet. Avkastningen overføres ikke til statskassen, men legges løpende til SPN.

Litt mer om Folketrygdfondet
Folketrygdfondets virksomhet er regulert i lov 29. juni 2007 nr. 44 om Folketrygdfondet. Videre er forvaltningen av SPN regulert i mandat 21. desember 2010 nr. 1790 for forvaltningen av SPN.

Resultatene av Folketrygdfondets forvaltning og virksomhet er nærmere omtalt i blant annet meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2020, Meld. St. 24 (2020–2021) Statens pensjonsfond 2021 og i kap. 7 i Nasjonalbudsjettet 2022, Meld. St. 1 (2021–2022).

Årsrapport

Årsrapport 2021

Nettside: https://www.folketrygdfondet.no/