Om budsjettene

Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før det legges frem for Stortinget. Regjeringen holder sin første budsjettkonferanse omkring et halvt år før fremleggelsen i oktober.

Regjeringens arbeid bygger på rammebudsjettering. Rammebudsjettering innebærer at budsjettarbeidet skal skje innenfor utgifts- og inntektsrammer som regjeringen fastsetter for hvert departement tidlig i budsjettprosessen. Rammebudsjetteringsprinsippet gir regjeringen kontroll med de samlede utgiftene og inntektene i forslaget til statsbudsjett.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges frem for Stortinget om høsten, i flere forskjellige dokumenter. Stortingsmelding nr 1 er nasjonalbudsjettet, der regjeringen gir en oversikt over samfunnsøkonomien og begrunner sine prioriteringer og budsjettforslag. Stortingsproposisjon nr. 1, Gul bok, inneholder en samlet fremstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement. Detaljene kommer i fagproposisjonene for hvert departement.

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren frem regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget. Deretter behandler Stortinget budsjettforslaget frem mot desember. Budsjettbehandlingen i Stortinget er også basert på et rammebudsjetteringsprinsipp. Stortingets behandling begynner med at finanskomiteen foreslår bindende rammer for 20 ulike utgiftskategorier og 2 rammer for inntektskategorier. Stortinget fatter deretter vedtak om størrelsen på disse rammene og bestemmer det totale nivået for budsjettets utgifter og inntekter gjennom ett plenarvedtak. Etter at utgifts- og inntektsrammene er fastlagt drøfter fagkomiteene hvordan den enkelte utgiftsramme skal fordeles på ulike budsjettkapitler og -poster. Forslagene fra fagkomiteene blir behandlet fortløpende i Stortinget gjennom voteringer i plenum helt til hele budsjettet er vedtatt i løpet av desember. Få uker etter dette, fra 1. januar, skal budsjettet gjennomføres slik Stortinget har vedtatt.

Det gjøres endringer i statsbudsjettet i løpet av det året budsjettet gjelder for. De mest omfattende endringene skjer normalt i en stortingsproposisjon med "Regjeringens forslag til omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for inneværende år" i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett om våren og ved nysalderingen av statsbudsjettet i desember.

Når budsjettåret er over, utarbeider Finansdepartementet statsregnskapet. Det legges frem om våren etter budsjettåret, som stortingsmelding nr 3. Her redegjøres det for hvordan de ulike bevilgningene er brukt.

Stortinget