Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Om budsjettene

Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før det legges frem for Stortinget. Regjeringen holder sin første budsjettkonferanse omkring et halvt år før fremleggelsen i oktober.

Regjeringens arbeid bygger på rammebudsjettering. Rammebudsjettering innebærer at budsjettarbeidet skal skje innenfor utgifts- og inntektsrammer som regjeringen fastsetter for hvert departement tidlig i budsjettprosessen. Rammebudsjetteringsprinsippet gir regjeringen kontroll med de samlede utgiftene og inntektene i forslaget til statsbudsjett.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges frem for Stortinget om høsten, i flere forskjellige dokumenter. Stortingsmelding nr 1 er nasjonalbudsjettet, der regjeringen gir en oversikt over samfunnsøkonomien og begrunner sine prioriteringer og budsjettforslag. Stortingsproposisjon nr. 1, Gul bok, inneholder en samlet fremstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement. Detaljene kommer i fagproposisjonene for hvert departement.

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren frem regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget. Deretter behandler Stortinget budsjettforslaget frem mot desember. Budsjettbehandlingen i Stortinget er også basert på et rammebudsjetteringsprinsipp. Stortingets behandling begynner med at finanskomiteen foreslår bindende rammer for 20 ulike utgiftskategorier og 2 rammer for inntektskategorier. Stortinget fatter deretter vedtak om størrelsen på disse rammene og bestemmer det totale nivået for budsjettets utgifter og inntekter gjennom ett plenarvedtak. Etter at utgifts- og inntektsrammene er fastlagt drøfter fagkomiteene hvordan den enkelte utgiftsramme skal fordeles på ulike budsjettkapitler og -poster. Forslagene fra fagkomiteene blir behandlet fortløpende i Stortinget gjennom voteringer i plenum helt til hele budsjettet er vedtatt i løpet av desember. Få uker etter dette, fra 1. januar, skal budsjettet gjennomføres slik Stortinget har vedtatt.

Det gjøres endringer i statsbudsjettet i løpet av det året budsjettet gjelder for. De mest omfattende endringene skjer normalt i en stortingsproposisjon med "Regjeringens forslag til omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for inneværende år" i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett om våren og ved nysalderingen av statsbudsjettet i desember.

Når budsjettåret er over, utarbeider Finansdepartementet statsregnskapet. Det legges frem om våren etter budsjettåret, som stortingsmelding nr 3. Her redegjøres det for hvordan de ulike bevilgningene er brukt.

Stortinget