1,6 milliarder til politiet i revidert nasjonalt budsjett – slik skal regjeringen knuse gjengkriminaliteten

Regjeringens mest grunnleggende oppgave er å sikre trygghet for folk som bor i Norge. Vi styrker forsvar, sikkerhet, politi og beredskap betydelig. Regjeringen foreslår derfor 1,6 milliarder kroner ekstra til politiet i 2024, 1 milliarder kroner mer enn tidligere varslet.

– Ungdomskriminaliteten har økt, vi har hatt flere drap og det har vært åpen gjengvold. Slik skal vi ikke ha det i Norge. Regjeringen styrker derfor politiet og staker ut kursen for å knuse gjengkriminaliteten. Derfor foreslår regjeringen å umiddelbart øke innsatsen mot organisert kriminalitet, kriminelle gjenger og kriminelle nettverk med 300 millioner kroner nå i 2024, og en varig styrking på 600 millioner kroner i året fra 2025. Dette gir politiet nødvendig forutsigbarhet til å iverksette tiltak og øke bemanningen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Regjeringen varslet allerede i februar en økning på 635 millioner kroner til politiet. Nå foreslår regjeringen en milliarder kroner i tillegg til dette, som styrker politiet og øker bemanninga.

Flere europeiske land har et gjengproblem og i Norge har politiet identifisert omkring 100 kriminelle nettverk og 1200 personer som er knyttet til disse. Politiet har vurdert at kriminelle nettverk og -gjenger representerer en betydelig utfordring, blant annet gjennom rekruttering av unge personer til kriminelle miljøer, ofte preget av voldelige interne konflikter.

– Bevilgningen vi legger fram i dag legger opp til en solid politistyrking der vi trapper opp kampen mot at gjenger skal få fotfeste i Norge. Dette setter politiet i stand til økt forebygging, økt tilstedeværelse og bedre beredskap i prioriterte områder. Gjenger har ingen plass i norske nabolag og styrkingen av politiet er et tydelig signal til gjengene, sier justis- og beredskapsministeren.

Regjeringens forslag innebærer en betydelig styrking både i politidistrikter og særorgan, med en satsing på etterretning, etterforskning og inndragning av verdier som stammer fra kriminalitet.

– For Senterpartiet og Arbeiderpartiet er nærpolitiet viktig. Politiet skal ut av bilene, og inn i nærmiljøene hvor gjengene opererer. Vi skal drive mere med forebygging og bygge tillitt.  Det skaper trygghet for folk i hverdagen, sier statsråden.

Regjeringens forslag legger opp til at politiet kan gjøre nødvendige innvesteringer i IT-systemer, dekke kostnader til eiendom og innvesteringer som sikrer utstyr til godt politi operativt arbeid. Dette setter politiet bedre i stand til å drive en effektiv kamp mot kriminalitet.

I tillegg styrkes PST med 150 millioner og 115 millioner til registrering av ukrainske asylsøkere i 2024.

Til sammen økes driftsbudsjettene til politiet og PST med 1,9 milliarder kroner i 2024:

  • 635 millioner kroner for å opprettholde drift og det nasjonale bemanningsnivået på ansatte i politistillinger per 31. desember 2023, som en varig økning (link: Varig styrking av politiet med 635 millioner kroner - regjeringen.no)
  • 1 000 millioner kroner for å bidra til styrket grunnfinansiering av politiets virksomhet og øke innsatsen mot organisert kriminalitet, kriminelle gjenger og kriminelle nettverk
  • 115 millioner kroner til registreringskapasitet i politiet grunnet flyktninger fra Ukraina (dette er en bevilgning kun for 2024)
  • 150 millioner kroner til PST for at de skal ha de rammebetingelsene som er nødvendig for å løse hele sitt samfunnsoppdrag