Kort og spisset områdegjennomgang av økonomistyringen og budsjettsituasjonen i politiet

En arbeidsgruppe bestående av Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet og Politidirektoratet har gjennomført en kort og spisset områdegjennomgang av budsjettsituasjonen og økonomistyringen i politiet.

Politiet har fått betydelige bevilgningsøkninger de seneste årene, blant annet for å legge til rette for et høyt bemannings- og aktivitetsnivå. Samtidig rapporterer politiet om en krevende budsjettsituasjon. For å bidra til en felles forståelse av situasjonen i politiet har regjeringen fått gjennomført en kort og spisset områdegjennomgang av budsjettsituasjonen og økonomistyringen i politiet.

Et sentralt mål med gjennomgangen har vært å foreslå tiltak som kan forbedre beslutningsgrunnlaget for politiet, Justis- og beredskapsdepartementet og regjeringen, og med det bidra til bedre styring av etaten fremover. Rapporten redegjør for budsjett- og ressursutviklingen i politiet fra 2019 til 2023. I tillegg inneholder rapporten en vurdering av økonomistyringen av og i politiet, som en del av etats- og virksomhetsstyringen.

Rapporten peker blant annet på at manglende helhetlig, overordnet og langsiktig styring reduserer politiets mulighet til å utnytte ressursene slik at samfunnsoppdraget løses best mulig. Det anbefales at styringen i større grad enn i dag bør vektlegge bruker- og samfunnseffekter. Rapporten viser at det er behov for økt fleksibilitet i budsjettet for å møte endringer i kriminalitetsbildet og ventede merbehov knyttet blant annet til nødvendige IT-investeringer og eiendom. Rapporten har også avdekket at viktig styringsinformasjon mangler i etaten. For eksempel er det lite informasjon om sammenhengen mellom ressursbruk og måloppnåelse.

Det understrekes at vurderingene og anbefalingene som fremkommer av rapporten er utarbeidet av arbeidsgruppen, og er nå til vurdering i ansvarlige departementer. På bakgrunn av funnene fra områdegjennomgangen vil regjeringen styrke arbeidet med etatsstyringen av og virksomhetsstyringen i politiet for å legge til rette for en mer helhetlig og langsiktig styring. Anbefalinger fra områdegjennomgangen er også reflektert i regjeringens forslag om å øke driftsbevilgningen til politiet i forbindelse med RNB 2024. Redegjørelse for Justis- og beredskapsdepartementets oppfølging av rapporten er nærmere omtalt i dokumentene til RNB 2024: