Varig styrking av politiet med 635 millioner kroner

Regjeringen vil foreslå en budsjettøkning på 635 millioner kroner til politiet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2024 knyttet til ekstraordinære pensjonsutgifter, IT-drift og opprettholdelse av politibemanningen.

– Kostnadsveksten har vært utfordrende for politiet. Ytterligere uforutsette utgifter gjør at politiet står i fare for å måtte gjennomføre kutt i bemanning og anskaffelser i 2024. Regjeringen vil unngå en slik svekkelse av politiet og Norges beredskap. Vi vil derfor foreslå å bevilge 635 millioner kroner til politiet i RNB, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Midlene skal dekke de ekstraordinære utgiftene til pensjon, sikker og stabil IT-drift og til å minimum opprettholde det nasjonale bemanningsnivået på ansatte i politistillinger per 31. desember 2023. Den planlagte styrkingen er varig og vil derfor bli foreslått videreført i fremtidige statsbudsjett.

I slutten av 2023 fikk politiet 734 millioner kroner i nysalderingen av statsbudsjettet blant annet for å unngå å ta med seg røde tall inn i 2024. Samtidig er en kort og spisset områdegjennomgang av økonomistyringen og budsjettsituasjonen i politiet under gjennomføring. Det er likevel behov for å gi signal om en ytterligere bevilgning i lys av uforutsette pensjonsutgifter.

– Regjeringen ser at det vil være vanskelig å håndtere uforutsette utgifter til pensjon og IT-drift innenfor gjeldende budsjettrammer uten å kutte i bemanning. Samtidig ser vi frem til oppdatert kunnskap om budsjettsituasjonen og økonomistyringen i politiet. Vi vil komme tilbake til eventuelle behov i lys av dette på et senere tidspunkt. Samtidig mener regjeringen det er viktig å unngå ytterligere nedbemanning og kutt nå, og signaliserer derfor forslag om økt bevilgning til politiet i revidert nasjonalbudsjett.