Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser – Justis- og beredskapsdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Justis- og beredskapsdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene.

Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

 

Her ligger tildelingsbrev til Norges forskningsråd fra Justis- og beredskapsdepartementet. Øvrige tildelingsbrev til Forskningsrådet ligger på Kunnskapsdepartementets side for tildelingsbrev.

2021

Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2021 (PDF)

2020

Tildelingsbrev (PDF)

2021

Hovedinstruks til politidirektøren (PDF)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Tilskuddsbrev

 


Omorganisert eller avviklet virksomhet

 

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) var et statlig forvaltningsorgan som hadde ansvar for drift og utbygging av Nødnett. Direktoratet ble opprettet 1. april 2007 og var underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det ble lagt ned 1. mars 2017, og oppgavene overført til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

2017: Tildelingsbrev (PDF) 

2016: Tildelingsbrev PDF) 

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) 

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) 

2013: Tildelingsbrev (PDF) 

   

Ansvaret for styringen av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ble overført til Kunnskapsdepartementet fra 1. mai 2018.

2018: Tildelingsbrev (PDF) 

2017: Tildelingsbrev (PDF) 

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) | Revisjonsberetning (PDF)