Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser – Justis- og beredskapsdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Justis- og beredskapsdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene.

Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

2024

2023 

2022

Hovedinstruks for politiet (PDF)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019 

2018 

2017 

2016 

2015

2014

2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Tildelingsbrevene for Nasjonal sikkerhetmyndighet er graderte. De vil derfor ikke være å finne her.

Hovedinstruks for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (PDF)

2023:

2022

2021

2020

2019

2024

2023

2022

2021

2020

2019 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2024

Hovedinstruks 2024 for Konfliktrådet (PDF)

2023

Hovedinstruks 2023 for Konfliktrådet

2022

Hovedinstruks 2022 for Konfliktrådet (PDF)

2021

2020

Hovedinstruks til Sekretariatet for konfliktrådene (PDF) 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Tildelingsbrev (PDF) 

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2024

Hovedinstruks til Utlendingsdirektoratet (UDI), med virkning fra 20. desember 2023 (PDF)

2023

Revidert hovedinstruks til Utlendingsdirektoratet (UDI)

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2024

Hovedinstruks til Utlendingsnemnda (PDF)

2023

Hovedinstruks til Utlendingsnemnda

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2024

Hovedinstruks for Sysselmesteren på Svalbard (PDF)

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017 

2016 

2015 

2014 

2013 

Tilskuddsbrev


Omorganisert eller avviklet virksomhet

 

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) var et statlig forvaltningsorgan som hadde ansvar for drift og utbygging av Nødnett. Direktoratet ble opprettet 1. april 2007 og var underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det ble lagt ned 1. mars 2017, og oppgavene overført til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

2017: Tildelingsbrev (PDF) 

2016: Tildelingsbrev PDF) 

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) 

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) 

2013: Tildelingsbrev (PDF) 

   

Ansvaret for styringen av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ble overført til Kunnskapsdepartementet fra 1. mai 2018.

2018: Tildelingsbrev (PDF) 

2017: Tildelingsbrev (PDF) 

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) | Revisjonsberetning (PDF)