Forvaltningen av Jan Mayen - ansvarsdelingen mellom departementene

I denne kongelige resolusjonen foreslås det å fastsette ansvarsdelingen mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet for forvaltningen av Jan Mayen.

1. Innledning.

I denne kongelige resolusjonen foreslås det å fastsette ansvarsdelingen mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet for forvaltningen av Jan Mayen.

Ansvarsdelingen mellom de to departementene følger i dag av en avtale fra 2007 som i sin tid ble inngått mellom Forsvarsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, som da hadde budsjettansvaret for Samfunnet Jan Mayen. I tillegg er ansvarsdelingen beskrevet på overordnet nivå i Justis- og beredskapsdepartementets Prop. 1 S (2021-2022) hvor det på side 178 heter:

«Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer fra 1. januar 2021 drifta av og har budsjettansvaret for Samfunnet Jan Mayen. Budsjettposten Samfunnet Jan Mayen låg tidlegare hos Samferdselsådepartementet. Den daglege drifta blir utført av Forsvaret ved Cyberforsvaret, ei avdeling i Forsvaret. Norsk nærvær på Jan Mayen blir halde ved lag. Verksemda på Jan Mayen medverkar til norsk nordområdepolitikk pd fleire område, bl.a. innan meteorologi- og kommunikasjonstenester. Plasseringa gjer øya godt eigna for referansestasjonar for satellittbaserte navigasjonssystem.»

Samfunnet Jan Mayen er betegnelsen på en kontingent på om lag 15 personer som er ansatt av Forsvaret for å bemanne stasjonen og understøtte aktivitetene på Jan Mayen.

2. Om Jan Mayen og dagens virksomhet på øya

Jan Mayen ble ved kongelig resolusjon av 8. mai 1929 underlagt norsk høyhetsrett, og ble innlemmet som en del av Kongeriket Norge ved lov av 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen.

Blant departementene er det i første rekke Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvar og oppgaver knyttet til Norges tilstedeværelse og aktivitet på Jan Mayen.

Norge har også gjennom inngåtte avtaler internasjonale forpliktelser knyttet til flere av tjenestene og installasjonene på Jan Mayen.

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for lov av 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen. Det er gitt en rekke sentrale forskrifter med hjemmel i loven som regulerer ulike statlige virksomheters ansvar. Etter loven §2 gjelder norsk privatrett og strafferett og den norske lovgivning om rettspleien for øya. Offentligrettslige lover gjelder i utgangspunktet ikke.

Justis- og beredskapsdepartementet har budsjettansvaret og forvaltningsansvaret for kap. 481 Samfunnet Jan Mayen.

Forsvarsdepartementet ved Forsvaret besørger den daglige driften av Samfunnet Jan Mayen, drift av stasjonen og transport til og fra øya. Forsvaret er ansvarlig for flyplassdrift og flysikkerhet på Jan Mayen. Forsvaret har ansvaret for ansatte fra forsvarssektoren som jobber på Jan Mayen. Oppgavene består blant annet i drift av øyas infrastruktur og drift og vedlikehold av bygningsmassen knyttet til stasjonen. Forsvaret utfører også tjenester etter avtaler med ulike aktører på øya.

Fordelingen av ansvar og oppgaver mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet er nå regulert i ovennevnte avtale fra 5. februar 2007 mellom Forsvarsdepartementet og det daværende Fiskeri- og kystdepartementet. Da Justis- og beredskapsdepartementet overtok forvaltningsansvaret for Jan Mayen i 2021, trådte Justis- og beredskapsdepartementet inn som part i avtalen med Forsvarsdepartementet, og meldte samtidig om behov for å oppdatere reguleringen av ansvarsdelingen. Ansvarsfordelingen i avtalen fra 2007 blir gjennom denne resolusjonen i stor grad videreført, samtidig som den blir formalisert og presisert.

Andre departementer ved underliggende etater har også virksomhet på Jan Mayen.

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for Meteorologisk institutt som har virksomhet på Jan Mayen. Klima- og miljødepartementet har også ansvaret for Riksantikvaren, som har et overordnet ansvar for kulturminner på øya, samt for Norsk Polarinstitutt som har forskningsaktivitet på øya. Klima- og miljødepartementet har gjennom Statsforvalteren i Nordland ansvaret for den faglige delen av natur- og miljøforvaltning på Jan Mayen.

Nærings- og fiskeridepartementet har indirekte eierskap i Kongsberg Satellite Services (KSAT) gjennom eierskap i selskapene Space Norway AS og Kongsberg Gruppen ASA. KSAT drifter referansestasjonene for EGNOS og Galileo på Jan Mayen. Departementet har også eierskap i Telenor ASA, som drifter Kystradioen, med installasjoner på øya.

Utenriksdepartementet finansierer NORSARs oppdrag om overvåkning av prøvestansavtalen. NORSAR har måleutstyr på Jan Mayen.

Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvaret for Statens kartverk. Statens kartverk har utstyr på Jan Mayen for blant annet å overvåke den geodetiske referanserammen som grunnlag for navigasjon og kartlegging m.m.

3. Vurdering og forslag

Fortsatt bred norsk sivil og militær tilstedeværelse og aktivitet på Jan Mayen er viktig for å markere norsk suverenitet og hevde norske interesser på Jan Mayen.

Som det fremgår av punkt 2 har både Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ansvar knyttet til Norges tilstedeværelse og aktivitet på Jan Mayen.

For å sikre klarhet bør det presiseres hvem som skal ha ansvaret for budsjett og tildeling av midler til Samfunnet Jan Mayen. I samsvar med ordningen som har vært siden 2021, foreslås det presisert at dette ligger til Justis- og beredskapsdepartementet. Budsjettet og tildelingen til Samfunnet Jan Mayen skal dekke finansieringen av drifts- og investeringskostnader knyttet til Norges tilstedeværelse og aktivitet på Jan Mayen, med unntak av aktiviteter som andre aktører har et definert ansvar for som nevnt over. Det foreslås også at ansvaret for inngåelse og oppfølging av avtaler for betaling for bruk av infrastruktur og tjenester fra Samfunnet Jan Mayen med aktører som har virksomhet på Jan Mayen, ligger til Justis- og beredskapsdepartementet. Dette følger av dagens praksis hvor Justis- og beredskapsdepartementet er kontraktspart, mens Forsvaret er kontraktsoppfølger.

Det bør også presiseres hvem som skal ha ansvaret og oppfølgningen av personellet som drifter Samfunnet Jan Mayen. I samsvar med dagens ordning foreslås det presisert at dette ligger til Forsvarsdepartementet ved Forsvaret. For å sikre bruk av midler i tråd med politiske målsetninger og overordnede rammer, foreslås det imidlertid at Justis- og beredskapsdepartementet kan instruere og delegere oppgaver til Forsvaret i saker som gjelder budsjettet til Samfunnet Jan Mayen. Denne myndigheten foreslås begrenset til saker som ligger innenfor justis- og beredskapsministerens ansvarsområde i henhold til denne resolusjonen. Det vil si føringer for bruk av midlene på kap. 481 og krav til rapporteringer.

Samarbeidet mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet om styringen av Samfunnet Jan Mayen vil nærmere reguleres i en instruks for Samfunnet Jan Mayen. Instruksen vil bli utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

Matrikkelloven er ikke satt i kraft på Jan Mayen. Samtidig er det slått fast at staten eier all grunn på Jan Mayen. Det er derfor behov for å klargjøre ansvarsdelingen mellom Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet når det gjelder ansvaret for å forvalte statens eierskap til grunnen og byggene på øya.

I samsvar med plasseringen av budsjettansvaret, foreslås det at forvaltningen av statens eierskap til grunnen, herunder arealplanlegging og ansvaret for kulturminner som ligger under statens eierskap, legges til Justis- og beredskapsdepartementet.

Videre foreslås det å slå fast at forvaltningen av eierskapet til bygg på Jan Mayen, hvor ikke annet eierskap er slått fast, legges til Justis- og beredskapsdepartementet. Dette ansvaret omfatter også vedlikehold og eventuell oppgradering av byggene.

Bygging av nytt stasjonsbygg på Jan Mayen er under planlegging. Forsvarsbygg har ansvaret for å prosjektere bygget. Ansvarsforhold knyttet til den nye bygningsmassen vil bli avklart senere.

Det er videre naturlig å presisere hva som skal være Forsvarsdepartementets øvrige ansvar på Jan Mayen. I samsvar med dagens ordning foreslås det at ansvaret for driften av Samfunnet Jan Mayen, transport til og fra og på øya, herunder flyplassdrift og flysikkerhet, legges til Forsvarsdepartementet ved Forsvaret. 

Statsministerens kontor

                                                 tilrår:

1) Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for:

a) Budsjett for og tildeling av midler til Samfunnet Jan Mayen. Budsjettet og tildelingen skal dekke finansiering av drifts- og investeringskostnader knyttet til tilstedeværelse og aktivitet på Jan Mayen, med unntak av aktivitet som andre aktører har et definert ansvar for.
b) Forvaltningen av eierskapet til statens grunn på Jan Mayen, herunder arealplanlegging og ansvar for kulturminner som ligger under statens eierskap.
c)Forvaltningen av statens eierskap til bygg på Jan Mayen, herunder ansvar for vedlikehold og investeringer, hvor ikke annet eierskap er slått fast.
d) Inngåelse og oppfølging av avtaler med aktører som har virksomhet på Jan Mayen om bruk av infrastruktur og tjenester fra Samfunnet Jan Mayen.

2) Forsvarsdepartementet har ansvaret for:

a) Driftsoppgaver knyttet til Samfunnet Jan Mayen.
b) Personell som er ansatt ved Samfunnet Jan Mayen.
c) Transporttjenester, herunder flyplassdrift og flysikkerhet på Jan Mayen.

3) Justis- og beredskapsdepartementet kan instruere og delegere oppgaver til Forsvaret i saker som gjelder budsjett for og tildeling av midler til Samfunnet Jan Mayen. Myndigheten er begrenset til saker som ligger innenfor Justis- og beredskapsdepartementets ansvar etter punkt 1.