Mehl og Vedum inviterer etater for å prioritere tiltak mot den kriminelle økonomien

Regjeringens stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet behandles av Stortinget i dag. Regjeringen vil at viktige tiltak kommer i gang raskt. Allerede i morgen møter derfor justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og finansminister Trygve Slagsvold Vedum flere etatsledere for å diskutere hvilke tiltak i meldingen som bør prioriteres høyest.

– Dersom vi skal stoppe gjengene og den organiserte kriminaliteten må vi gå etter pengene. Vi har oversikt over truslene og vi har mange gode tiltak. Nå skal vi sammen med etatene sørge for at det blir satt i gang tiltak som rammer de kriminelle, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Det ligger an til at et samlet storting i dag gir sin tilslutning til tiltakene regjeringen har foreslått. I revidert nasjonalt budsjett har regjeringen også foreslått en vesentlig styrking av politiet.

– Vi skal slå tilbake mot de kriminelle gjennom en hurtig, samordnet og effektiv gjennomføring av planene, sier Emilie Enger Mehl (Sp).

Temaet har i mediebildet blitt aktuelt etter at dokumentaren «Den sorte svane» ble vist på NRK.

– «Den sorte svane» gir et rystende innblikk i råskapen som preger organisert kriminalitet. Det snakkes om hvitvasking, skatteunndragelser og drap som om det var å handle melk eller brød på butikken. Selv om trusselen fra denne kriminaliteten er kjent, og finnes også i Norge, er det likevel alvorlig å se hvor hverdagslig dette virker for de kriminelle, sier Mehl.

Mehl har kontakt med den danske justisministeren om danske oppfølging av «Den sorte svane».

– Organisert og økonomisk kriminalitet er grensekryssende, og jeg har derfor tett kontakt med Danmark og Sverige. I Norge har vi lagt frem en offensiv stortingsmelding mot økonomisk kriminalitet som behandles i dag. Vi skal gjøre det lettere å inndra kriminelt utbytte med nye regler. I forbindelse med nytt advokatregelverk vurderer vi også ytterligere tiltak for å forebygge hvitvasking, sier Mehl.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) understreker at den kriminelle økonomien er en potensiell trussel mot det norske fellesskapet, og finansieringen av våre velferdsordninger.

– En ting er at jakten på penger avler annen alvorlig kriminalitet. Samtidig bidrar økonomisk kriminalitet til å undergrave hele fellesskapstankegangen som vi har i Norge. Dette er en samfunnsutfordring ingen kan løse på egenhånd. Derfor er det viktig at sentrale aktører, med ulike roller og ansvar, jobber godt for målrettet innsats. Både hver for seg, men også sammen, sier Vedum.

I første omgang er lederne for Økokrim, Skatteetaten, Finanstilsynet, Tolletaten og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet invitert til onsdagens møte. Et særskilt fokus i dette møtet blir hvitvasking, profesjonelle tilretteleggere, kriminelles infiltrasjon av den hvite økonomien og valutasmugling.

– Som vi vet henger økonomisk kriminalitet tett sammen med den organiserte kriminaliteten, og andre kriminalitetstyper, som vold og narkotika, som gir et ulovlig økonomisk utbytte. Bruken av profesjonelle tilretteleggere, som advokater eller regnskapsførere, i en hvitvaskingsprosess er ikke ukjent, og omtales blant annet i stortingsmeldingen. Det er like viktig at vi gjør det vi kan for å stoppe disse aktørene, som det er å stoppe de kriminelle klientene deres, sier Mehl.

Om møtet

Tid: Onsdag 12.06.2024, kl. 08.45-09.45

Sted: R-5, regjeringens lokaler i Akersgata 59

Deltakere: Trygve Slagsvold Vedum, Emilie Enger Mehl, Pål Lønseth (Økokrim), Nina Schanke Funnemark (Skatteetaten), Per Mathis Kongsrud (Finanstilsynet), Øystein Børmer (Tolletaten) og Dag Eriksen (Tilsynsrådet for advokatvirksomhet).

Media: Møtet er lukket, men det er mulighet for intervjue med Vedum, Mehl og etatslederne etter møtet.  

Fakta

  • Stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet behandles i Stortinget tirsdag 11. juni 2024. Den foreslår 47 tiltak for å bekjempe den økonomiske kriminaliteten.
  • Det er bevilget 50 millioner kroner til å bekjempe økonomisk kriminalitet i årets statsbudsjett, blant annet for å styrke politidistriktenes økokrim-avsnitt, og den nye bedragerienheten.
  • I revidert nasjonalbudsjett foreslås det en markant budsjettøkning for politiet, herunder en pakke mot organisert kriminalitet på 600 millioner kroner årlig.
  • I revidert nasjonalbudsjett for 2024 foreslår regjeringen å styrke Tolletaten med 118 millioner kroner, spesielt rettet mot etatens innsats mot bekjempelse av narkotikasmugling.
  • En rekke andre initiativer er underveis, herunder regler for sivilrettslig inndragning, ny advokatlov, nye hjemler for Arbeidstilsynet, m.m.
  • Politiet har igangsatt et prøveprosjekt for mottak, etterforskning og iretteføring av anmeldelser fra Skatteetaten. Prosjektet involverer Økokrim, Oslo politidistrikt og Øst politidistrikt. Det skal styrke innsatsen mot alvorlig skattekriminalitet.