Styrer, råd og utvalg

Permanente nemnder, råd, styrer og utvalg

Oversikt over permanente nemnder, råd, styrer og utvalg under Klima- og miljødepartementet.
 • Fagråd for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt

  Fagrådet ble opprettet i 2007 og skal gi råd til Miljødirektoratet om hvordan Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt kan innrettes på en best mulig måte, slik at resultater som fremkommer er faglig holdbare og ihht anerkjent metodikk for bestandsovervåking av rovvilt.

 • Klagenemnda for miljøinformasjon

  Klagenemnda for miljøinformasjon er et uavhengig offentlig organ som ble opprettet 1. januar 2004 samtidig med at miljøinformasjonsloven og nye regler om rett til produktspesifikk informasjon i produktkontrolloven trådte i kraft.

 • Kontaktutvalg for rovviltforvaltning

  Kontaktutvalg for rovviltforvaltning er en arena for informasjons- og kunnskapsutveksling, med politisk deltagelse fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Det avholdes ett årlig møte i kontaktutvalget.

 • Markarådet

  Markarådet ble etablert i 2011 og skal være en arena for gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling og arbeide med utfordringer knyttet til en enhetlig forvaltning av Oslomarka.

 • Regionale rovviltnemnder

  I Norge er det åtte regionale rovviltnemnder. Rovviltnemndene som har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn i sin region.

 • Rådet for rettferdig omstilling i arbeidslivet

  Rådet for rettferdig omstilling i arbeidslivet er en arena for dialog om forhold knyttet til omstilling i arbeidslivet drevet fram av miljø- og klimapolitikk nasjonalt og/eller internasjonalt.

 • Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere

  Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere har ansvaret for at sikkerhetsbestemmelsene ved Produktregisteret overholdes.

 • Styret for Enova SF

  Enovas formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp, styrket forsyningssikkerhet for energi og teknologiutvikling som på lengre sikt bidrar til reduserte klimagassutslipp.

 • Styret for Meteorologisk institutt

  Meteorologisk institutt hører administrativt til Klima- og miljødepartementet, og blir ledet av et styre.

 • Styret for Nasjonalt villaksenter

  Nasjonalt villaksesenter skal bidra til formidling av kunnskap om vill laksefisk og vil etableres med enheter i kommunene Lyngdal, Lærdal, Namsos og Tana.