Styret i Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond er opprettet med medhold til Svalbardmiljøloven. Fondet ledes av et styre oppnevnt av Klima- og miljødepartementet.

Styret fatter vedtak om tildeling av støtte innenfor rammene fastsatt i Hovedinstruks for Svalbards miljøvernfond, Vedtekter for Svalbards miljøvernfond og Forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond. 

Sysselmesteren på Svalbard er sekretariat for fondet.

Fondets formål er å bidra til å beskytte miljøet på Svalbard, ved å tildele midler til tiltak for å beskytte naturmiljø og kulturmiljø. Fondets midler skal bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap, og verdiskaping.

Styret i Svalbards miljøvernfond

Om Svalbards miljøvernfond