Styret for Enova SF

Enovas formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp, styrket forsyningssikkerhet for energi og teknologiutvikling som på lengre sikt bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Enovas virksomhet finansieres fra Klima- og energifondet, som bevilges over statsbudsjettet.

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for eieroppfølgingen av statsforetaket.

Styringen av Enova følger prinsippene for mål- og resultatstyring. Enova har stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte til enkeltprosjekter. Det er en klar ansvars- og rollefordeling mellom departementet som oppdragsgiver og Enova som oppdragstaker.

Oppdraget med forvaltningen av midlene i Klima- og energifondet er gitt til Enova gjennom flerårige avtaler og årlige oppdragsbrev.

Enovas ledelse og styre