Klagenemnda for miljøinformasjon

Klagenemnda for miljøinformasjon er et uavhengig offentlig organ som ble opprettet 1. januar 2004 samtidig med at miljøinformasjonsloven og nye regler om rett til produktspesifikk informasjon i produktkontrolloven trådte i kraft.

Formålet med miljøinformasjonsloven er å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, til å verne seg selv mot helse- og miljøskade og å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål, jf. mil. § 1.

Nemnda behandler klager etter miljøinformasjonsloven kapittel 4 og etter produktkontrolloven § 10, som gjelder informasjon om produkters egenskaper og virkninger m v.