Permanente nemnder, råd, styrer og utvalg

Klagenemnda for miljøinformasjon

Klagenemnda for miljøinformasjon er et uavhengig offentlig organ som ble opprettet 1. januar 2004 samtidig med at miljøinformasjonsloven og nye regler om rett til produktspesifikk informasjon i produktkontrolloven trådte i kraft.

Formålet med miljøinformasjonsloven er å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, til å verne seg selv mot helse- og miljøskade og å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål, jf. mil. § 1.

Nemnda behandler klager etter miljøinformasjonsloven kapittel 4 og etter produktkontrolloven § 10, som gjelder informasjon om produkters egenskaper og virkninger m v.