Kontaktutvalg for rovviltforvaltning

Kontaktutvalg for rovviltforvaltning er en arena for informasjons- og kunnskapsutveksling, med politisk deltagelse fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Det avholdes ett årlig møte i kontaktutvalget.

Møte i kontaktutvalget arrangeres og ledes av Klima- og miljødepartementet. I tillegg til de organisasjonene som er med i kontaktutvalget, deltar Sametinget og Rovdata, relevante forskningsinstitusjoner, og underliggende etater som Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Mattilsynet. Møtene inneholder en blanding av informasjon fra forvaltningen og fagrelevante temaer.

Medlemmene i kontaktutvalget består av representanter fra 18 organisasjoner. Hver organisasjon stiller med ett medlem.

Organisasjoner som er medlem i utvalget:

Aktivt Rovdyrvern
Birdlife Norge
Den Norske Turistforening
F.N. Rovdryrpolitikk
Foreningen Våre Rovdyr
KS (kommunesektorens interesseorganisasjon)
Naturvernforbundet
NOAH- for dyrs rettigheter
Norges Bondelag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Skogeierforbund
NORSKOG
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Sau og Geit
Norske Reindriftsamers Landsforbund
Rovviltets Røst
Utmarkskommunenes Sammenslutning
Verdens naturfond, WWF-Norge