Styret for Artsdatabanken

Artsdatabanken er et faglig uavhengig forvaltningsorgan (bruttobudsjettert virksomhet) under Klima- og miljødepartementet. Artsdatabanken ledes av et styre. Styret har det overordnede ansvaret for Artsdatabankens samlede virksomhet.

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank om naturmangfold i Norge.

Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om naturtyper, arter og populasjoner (genetisk variasjon).

Artsdatabanken skal ha en fri og uavhengig stilling i alle faglige spørsmål.

Styret for Artsdatabanken

Om Artsdatasbanken