Motorferdsellovutvalget

Utvalget avvleverte sin utredning 21. mai 2024.

NOU 2024: 10 Ny motorferdsellov — Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

Bakgrunnen for opprettelsen var først og fremst at Stortinget ba regjeringen "fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven, samtidig som hensyn til natur og friluftsliv blir ivaretatt."