NOU 2024: 10

Ny motorferdsellov — Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

Motorferdsellovutvalget legger i denne utredningen frem sitt forslag til ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Utvalget foreslår i hovedsak å videreføre dagens regler, men med enkelte justeringer. Forslaget innebærer blant annet at kommunene i en del tilfeller kan fastsette traseer og områder for bestemte typer motorferdsel, for eksempel snøskuterløyper, i arealplaner etter plan- og bygningsloven. I arbeidet har utvalget lagt vekt på å klargjøre, samle og modernisere regelverket samt å lage en lov som kan stå seg over tid.

Les dokumentet

Digitale vedlegg

Sørsamisk sammendrag