Mottar forslag til ny motorferdsellov

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mottar i dag forslag til ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Utvalgsleder Jon Christian Fløysvik Nordrum overrekker utredningen til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen
Utvalgsleder Jon Christian Fløysvik Nordrum overrekker utredningen til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Foto: Siv Fjørtoft / Klima- og miljødepartementet

– Ferdsel med for eksempel snøskuter eller terrengkjøretøy er nyttig i mange sammenhenger. Mange har også glede av å benytte seg av snøskuterløypene som finnes i mange av landets kommuner. Samtidig er det ikke tvil om at motorferdsel kan medføre ulemper for natur og friluftsliv. Jeg er opptatt av at vi også i fremtiden må sikre en god balanse mellom de ulike hensynene, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Motorferdsellovutvalget ble satt ned av Solberg-regjeringen 3. september 2021 og er ledet av jurist Jon Christian Fløysvik Nordrum. Foranledningen for nedsettelsen av utvalget var et stortingsvedtak der regjeringen ble bedt om å fremme forslag om endring av motorferdselloven. Stortinget ba om en revisjon av loven med sikte på økt lokalt selvstyre og mindre byråkrati samtidig som hensynet til natur og friluftsliv blir ivaretatt.

Regjeringen valgte å nedsette et lovutvalg fordi det ble vurdert som ønskelig med en helhetlig gjennomgang av loven, blant annet fordi regelverket er gammelt og fragmentert, antallet kjøretøyer til bruk i utmarka har økt og fordi det har skjedd betydelig teknologisk utvikling siden dagens lov ble vedtatt. Utvalgets åtte medlemmer har bred fagkompetanse innen jus og utmarksforvaltning, og god kunnskap om forholdet mellom statlige og kommunale myndigheter.

For å sørge for at utvalget fikk verdifulle innspill fra relevante organisasjoner, interesser og kompetansemiljøer satte departementet også ned en referansegruppe bestående av 21 medlemmer.

– Motorferdsel i utmark og vassdrag er et tema som engasjerer mange rundt omkring i landet. Jeg ser frem til å sette meg grundig inn i arbeidet fra utvalget og få innspill i høringen til hvordan vi bør følge opp videre, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Se overleveringen og utvalgets presentasjon her.

Dagens motorferdsellov er fra 1977 og regulerer bruk av kjøretøy (bil, traktor, snøskuter o.l.), båter og andre fartøy, samt start og landing med luftfartøy i utmark og i vassdrag. Loven skal ivareta hensynet til natur, dyreliv og friluftsliv. I loven oppstilles det et generelt forbud mot motorferdsel, men det gjøres unntak for ferdsel for en rekke formål. Loven åpner i stor grad for nødvendig nyttekjøring i for eksempel næringsøyemed, men er mer restriktiv når det gjelder fritidskjøring. Det er foretatt en rekke endringer i regelverket siden loven ble vedtatt. I 2015 ble åpnet det åpnet for at alle kommuner kunne fastsette snøskuterløyper.

Utredningen vil etter planen straks sendes ut på høring. Du finner utredningen her.