Teknisk berekningsutval for klima

Utval som overrakte avsluttande årsrapport og to temarapportar 4. januar 2024.

Teknisk berekningsutval for klima hadde som arbeidsoppgåve å bidra til ny kunnskap og nye metodar for tiltaks- og verkemiddelanalysar på klimaområdet.

Utvalet skulle foreslå metodar for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet, og gi råd om korleis eksisterande metodar for tiltaks- og virkemiddelanalysar på klimaområdet kan bedrast.