Naturrisikoutvalget

Utvalget avvleverte sin utredning 12. februar 2024.

NOU 2024: 2 I samspill med naturen — Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge

Naturrisikoutvalget ble oppnevnt av regjeringen 22. juni 2022. Utvalget skulle beskrive begrepet naturrisiko, vurdere hvordan norske næringer og sektorer er og kan bli berørt av tap av natur og naturmangfold og se på hvordan berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.

Utvalgets hjemmeside