Ny offentlig utredning om risikoen ved naturtap

Et uavhengig utvalg har vurdert hvordan tap av natur utgjør en risiko for næringer og sektorer i Norge. Naturrisikoutvalget gir også anbefalinger om hvordan ulike aktører kan analysere og håndtere naturrisiko på en god måte.

– Tap av natur har ikke bare store konsekvenser for arter og økosystemer, alle deler av samfunnet vårt er sårbare for at naturen forringes eller går tapt. Jeg er derfor svært glad for at vi i dag har fått denne rapporten, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

– Vi trenger naturen for å leve gode liv. Vår økonomi og vår velferd er avhengig av naturen, derfor er det svært viktig at vi nå får råd om verktøy som kan hjelpe oss å vurdere farene ved at natur forringes, sier Bjelland Eriksen.

Klimarisiko
Utvalgsleder Aksel Mjøs overleverer Naturrisikoutvalget sin rapport til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Foto: Martin Lerberg Fossum

Naturrisikoutvalget ble satt ned av regjeringen i juni 2022. Utvalget har definert naturrisiko som faren for negative konsekvenser for aktører og samfunn ved tap og forringelse av natur og naturmangfold. Utvalget er et innsiktsutvalg som har arbeidet for å bidra til en bedre forståelse av naturrisiko, og gi anbefalinger til alle samfunnsaktører om hvordan de best kan analysere og håndtere naturrisiko for sin virksomhet. Utvalget er ledet av Aksel Mjøs.

For bedre håndtering av naturrisiko anbefaler naturrisikoutvalget en femtrinnsmodell som alle aktører kan benytte som et utgangspunkt til å vurdere naturrisiko for sin virksomhet. Hver enkelt aktør må gjøre egne vurderinger. I første omgang handler arbeidet med naturrisiko om å definere avhengigheten og påvirkningen man har på natur.

Utvalget peker også på viktigheten av forutsigbar politikk, fordi dette vil kunne redusere naturrisikoen for samfunnet. Verdien av mer informasjon og kunnskap er stor, og utvalget peker på at både offentlig og privat sektor må innarbeide naturrisiko i egne analyser og beslutninger.

– Naturrisiko som tema og konsept vil bli viktig fremover, akkurat slik klimarisiko har befestet seg. Denne utredningen er et godt utgangspunkt for analyser og verktøy vi trenger for å håndtere naturrisiko bedre, sier Bjelland Eriksen.

Utvalget har bestått av medlemmer med stor faglig bredde. De har satt seg grundig inn i naturrisiko som konsept, og mener måten å tenke på vil være nyttig i beslutningsgrunnlag og beslutninger for både privat og offentlig sektor. Utvalgets rapport legges snart ut på en høringsrunde.