Regjeringen har satt 25 nye nasjonale mål for vann og helse

Ingen skal bli syke av drikkevann i Norge og du skal få bedre informasjon om drikkevannet du får levert. Det er blant de 25 nye målene for vann og helse regjeringen presenterte fredag.

– Tilgang til trygt vann er et helt grunnleggende behov for oss som mennesker og som samfunn. I Norge er vi så heldige at de fleste har tilgang til trygt vann. Det er et gode vi skal styrke og bevare, og målene vi legger frem i dag peker retning for dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Regjeringen har besluttet 25 nye nasjonale mål. Med målene følger en gjennomføringsplan, med flere tiltak som skal bidra til at målene nåes.

Sårbarhet og risiko

Det er kommunenes ansvar å sørge for vann- og avløpstjenester til innbyggerne, mens staten skal tilrettelegge for at oppgavene kan ivaretas på en god måte.

– Det er kjent at en del kommuner har etterslep av vedlikehold av ledningsnettet. Det gjør oss sårbare, og gir risiko for svikt i vannforsyningen. Vi må også forberede oss på konsekvensene av klimaendringer, og vi må ta høyde for den endrede sikkerhetssituasjonen i verden, sier Kjerkol.

– Utslipp av urenset eller dårlig renset avløpsvann kan ha alvorlige konsekvenser for miljøet. For at vi skal nå miljømålene våre, er det avgjørende at vi får på plass ulike tiltak på avløpsområdet. Den alvorlige miljøtilstanden i Oslofjorden er et eksempel på hvor alvorlige konsekvenser dårlig avløpsrensing kan få, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Behov for fagmiljøer

I planen er det flere tiltak som skal sørge for god informasjon og veiledning til kommunene i deres arbeid, blant annet gjennom samarbeid med tilsynsmyndighetene. Det er også flere tiltak rundt statlige intensiver og virkemidler.

– Vi har blant annet satt i gang et arbeid for å se på hvilke tiltak som kan stimulere til sterkere fagmiljøer i kommunene og mer interkommunalt samarbeid. Det er nødvendig fordi vi vet det er knapphet på fagfolk og kompetanse, sier helse- og omsorgsministeren.

Krever samarbeid

Mattilsynet, Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet har bidratt i forarbeidet, og vil også følge opp flere av tiltakene i samarbeid med kommunene.

Underveis har det også vært dialog med KS og interesseorganisasjonen Norsk Vann.

– For å lykkes, kreves det samarbeid på tvers av sektorer og nivåer. Det samlende målet er at vi oppnår enda trygger vannforsyning og bedre avløpsrensing enn i dag, og for fremtiden, på en kostnadseffektiv måte, sier Kjerkol.

Nett-tv Nye nasjonale mål for vatn og helse

Se sendingen her

Se sendingen her

23.02.2024: Supplert med sitat fra klima- og miljøminister Eriksen.