Nasjonale mål for vann og helse med gjennomføringsplan

De nasjonale målene er revidert, og det er utarbeidet en tverrsektoriell gjennomføringsplan med hovedtiltak for å oppnå målene. Arbeidet er initiert og ledet av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Klima- og miljødepartementet (KLD), Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Les dokumentet

En direktoratsgruppe ledet av Mattilsynet, med representanter fra Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI), står bak faglige vurderinger som bakgrunn for målene.

I forbindelse med protokollen har UNECE nedsatt en internasjonal arbeidsgruppe for målsetting og indikatorer. Arbeidsgruppen har publisert en veiledning, som har blitt brukt aktivt ved utarbeidelsen av de norske målene. For å få et godt grunnlag for vurderingene, har det vært jevnlig dialog mellom direktoratsgruppen og departementene.

Direktoratene har også vært i kontakt med andre fagfolk i sine respektive organisasjoner, kommunesektorens organisasjon KS og interesseorganisasjonen Norsk Vann. Protokollen for vann og helse, artikkel 6.2, angir 14 målområder. Under hvert målområde skal det fastsettes spesifikke mål i et omfang tilpasset nasjonale forhold.

For Norge er målsettingene bygd opp slik:

  • Målene er tematisk formulert for å angi hva man ønsker å oppnå på et overordnet nivå.
  • Indikatorene er valgt for å muliggjøre vurdering av status og måloppnåelse.
  • Kriteriet for måloppnåelse er konkretiseringen av målene, og er nivået for når et mål er oppnådd. I tilfeller der kriteriene blir innfridd, kan man vurdere å endre kriteriet mens målet forblir uendret – med mindre målet ikke lenger anses som hensiktsmessig. 

Målsettinger og tiltak under Protokollen for vann og helse

NASJONALE MÅL FOR VANN OG HELSE

1

Ingen skal bli syke av drikkevannet

2

Drikkevann skal ikke ha mikrobiologiske avvik

3

Drikkevann skal ikke ha kjemiske og sensoriske avvik

4

Alle vannforekomster med uttak av drikkevann skal være beskyttet mot forurensning

5

Kommunal samfunnsplanlegging skal sikre innbyggerne trygt drikkevann og drikkevannshensyn skal ivaretas i arealplanleggingen

6

Kommunene skal ha helhetlige planer og tiltak som ser vann, avløp og arealbruk i sammenheng

7

Drikkevannsforsyninger skal ha vannbehandling som er tilpasset variasjoner i vannkvaliteten

8

Lekkasje av drikkevann skal reduseres

9

Distribusjonssystemet for drikkevann skal fornyes, ikke forfalle

10

Det skal ikke være uforutsette avbrudd i drikkevannsforsyningen

11

Kommunenes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyser skal ivareta sikkerheten i drikkevannsforsyningen

12

Kommunens beredskapsplanverk skal sikre alternativ drikkevannsforsyning for alle, om nødvendig gjennom samarbeid

13

Befolkningen skal få informasjon om drikkevannet de får levert

14

Vannforekomster skal ha god kjemisk og økologisk tilstand

15

Ingen skal bli syke av å bade i bassenganlegg ute eller innendørs som følge av vannkvaliteten

16

Bedre tilgangen til offentlige toaletter

17

Ingen avløpsanlegg skal slippe ut urenset avløpsvann

18

Befolkningen i tettbebyggelser skal være tilknyttet offentlig avløpssystem

19

Større tettbebyggelser skal ha avløpsanlegg som minst oppfyller EUs krav til sekundærrensing

20

Kommunalt avløpsvann skal ha kjemisk og/eller biologisk rensing

21

Rensekapasiteten for avløp skal følge befolkningsveksten

22

Avløpsnettet skal fornyes, ikke forfalle

23

Utslipp fra overløp skal reduseres

24

Spillvann og overvann skal være adskilt

25

Laguner skal ikke brukes som behandlingsløsning for avløpsslam