Tildelingsbrev, oppdragsbrev, tilskuddsbrev og årsrapporter – Klima- og miljødepartementet

Oversikt over tildelingsbrev, oppdragsbrev og tilskuddsbrev fra Klima- og miljødepartementet til underliggende og tilknyttede virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter vil du finne både tildelingsbrev til virksomhetene og årsrapporter fra virksomhetene på denne siden. Tildelingsbrev blir lagt ut i begynnelsen av januar for inneværende år, mens årsrapportene blir lagt ut i månedsskifte april/mai for foregående år.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det ble innført nye krav til årsrapportering i 2014, blant annet at rapportene skal legges tilgjengelig på departementets nettsider (Bestemmelser om økonomistyring i staten, kap. 1.5.1).

Underliggende virksomheter og selskaper

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold.

Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper. Les mer om Artsdatabanken.

2024: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF) | Supplerende tildelingsbrev 12.03.2024 (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF) | Supplerende tildelingsbrev 14.03.2023 (PDF) | Supplerende tildelingsbrev 19.06.2023 (PDF) | Supplerende tildelingsbrev 10.10.2023 (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF) | Supplerende tildelingsbrev 21.06.2022 (PDF) | Supplerende tildelingsbrev 04.10.2022 (PDF) | Årsrapport (PDF) | Riksrevisjonens beretning (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Gjeldende instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Supplerende tildelingsbrev 06.04.2020 (PDF) | Årsrapport (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Mandat | Årsrapport (PDF)

Enova og Klima- og energifondets formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Les mer om Enova SF.

2021-2024: Avtale mellom Den norske stat ved Klima- og miljødepartementet og Enova SF om forvaltningen av midlene fra Klima- og energifondet i perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024. Signert avtale.

2024: Oppdragsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Regelverk (PDF)

2023: Oppdragsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Regelverk (PDF) | Oppdrag om å orientere om styrket satsingen på energieffektivisering, komme med innspill til handlingsplan for energieffektivisering og orientere om punktutslippsprogram (PDF) | Særskilt oppdrag om bistand til vurdering av kvalitative kriterier Utsira Nord (PDF)

2022: Oppdragsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Regelverk (PDF) | Supplerende oppdragsbrev 05.04.2022 (PDF) | Supplerende oppdragsbrev 22.11.2022 (PDF) | Særlig oppdrag om administrasjon av en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter 22.11.2022 (PDF)| Årsrapport | Uavhengig revisors beretning (PDF)

2021: Oppdragsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Regelverk (PDF) | Årsrapport

2017-2020: Avtale mellom Den norske stat ved Olje- og energidepartementet og ENOVA SF om forvaltningen av midlene fra Energifondet i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020

2020: Oppdragsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Regelverk (PDF) | Supplerende oppdragsbrev 09.06.2020 (PDF) | Årsrapport (PDF)

2019: Oppdragsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Regelverk (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Årsrapport

Kings Bay eier og har ansvaret for drift, vedlikehold og utvikling av infrastrukturen i Ny-Ålesund. Les mer om Kings Bay AS.

Statsbudsjettet 2024 - tilskudd til Kings Bay AS (PDF) | Regelverk for tilskudd til Kings Bay AS (PDF)

Meteorologisk institutt står for den offentlige meteorologiske tjeneste for sivile og militære formål.

Meteorologisk institutt leverer tjenester som værvarsling og klimaovervåkning. Meteorologisk institutts hovedformål er å sikre liv og verdier og planlegging og vern av miljøet. Les mer om Meteorologisk institutt.

2024: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF)| Årsrapport (PDF) | Riksrevisjonens beretning (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Gjeldende instruks (PDF)| Årsrapport (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

Miljødirektoratet har sentrale oppgaver og ansvar i arbeidet med å forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Direktoratets funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid. Les mer om Miljødirektoratet.

2024: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 13.03.2024 (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 16.03.2023 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 20.06.2023 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 13.10.2023 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 08.11.2023 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 21.12.2023 (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF) | Årsrapport (PDF) | Riksrevisjonens beretning (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 18.03.2022 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 21.06.2022 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 19.08.2022 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 04.10.2022 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 13.12.2022 (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 19.01.2021 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 12.03.2021 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 12.04.2021 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 25.06.2021 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 27.09.2021 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 08.12.2021 (PDF) 
- Supplerende tildelingsbrev 20.12.2021 (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)
Supplerende tildelingsbrev 05.02.2020 (PDF)
Supplerende tildelingsbrev 10.02.2020 (PDF)
Supplerende tildelingsbrev 02.04.2020 (PDF)
Supplerende tildelingsbrev 23.06.2020 (PDF)
Supplerende tildelingsbrev 15.09 2020 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 04.11.2020 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 19.11.2020 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 15.12.2020 (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

Norsk kulturminnefond er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer.

Norsk kulturminnefond er et viktig virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner, og får sin bevilgning over statsbudsjettet gjennom eget tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet. Midlene brukes til tildeling av prosjektmidler og drift. Les mer om Norsk kulturminnefond.

2024: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF)| Årsrapport (PDF) | Riksrevisjonens beretning (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Gjeldende instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

Norsk Polarinstitutt er den sentrale statsinstitusjon for kartlegging og gjennomføring av praktiske og vitenskapelige undersøkelser i polarområdene, foruten å være faglig og strategisk rådgiver overfor den sentrale forvaltning i polarspørsmål. Les mer om Norsk Polarinstitutt.

2024: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF) | Årsrapport (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 29.03.2022 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 21.06.2022 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 25.11.2022 (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Gjeldende instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 09.04.2021 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 20.10.2021 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 16.11.2021 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 21.12.2021 (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 27.03.2020 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 25.06.2020 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 11.11.2020 (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltningen og departementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Les mer om Riksantikvaren.

2024: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF) | Årsrapport

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

Senter mot marin forsøpling (Marfo) var et statlig forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet. Marfo ble en del av Miljødirektoratet 01.01.2024.

2023: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 23.03.2023 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 17.11.2023 (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

Tidligere Senter for oljevern og maritimt miljø:

2021: Tidelingsbrev 2021 (PDF) | Årsrapport (PDF) | Riksrevisjonens beretning (PDF)
2020: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) | Riksrevisjonens beretning (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev - etablering av testfasiliteter på Fiskebøl (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 2 - Gjennomføring av prosjekter knyttet til marin forsøpling (PDF)
2019: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2018: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) | Riksrevisjonens beretning (PDF)

Etatsinstruks (PDF)

Svalbards miljøvernfond er opprettet i medhold av Svalbardmiljøloven, og fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet. Les mer om Svalbards miljøvernfond.

2024: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF) | Hovedinstruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Gjeldende instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

Tilknyttede virksomheter

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er landets fagmyndighet på stråling og atomsikkerhet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har ansvar for forsvarlig bruk av strålekilder i medisin, industri og forskning, inkludert de to forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller, samt beredskap ved atomulykker og andre atomhendelser. Mer om DSA. 

Tildelingsbrev finner du hos Helse- og omsorgsdeapartementet.

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid - er en fagetat under Utenriksdepartementet (UD). I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet (KLD). Direktoratets oppgaver er forankret i instrukser og tildelingsbrev fra departementene. Les mer om Norad.

2024: Tildelingsbrev (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF)

2022: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

Noregs forskingsråd er styresmaktenes sentrale rådgivar i forskingspolitiske spørsmål og fordeler årleg vel ni milliardar kroner til forsking og innovasjon. Forskingsrådet arbeider for auka internasjonalt samarbeid og auka deltaking i EUs forskings- og innovasjonsprogram. Forskingsrådet skaper møteplassar for og dialog mellom forskarar, brukarar av forsking og aktørar som finansierer forsking. Les meir om Noregs forskningsråd.

2024: Tildelingsbrev (PDF)

2023: Tildelingsbrev (PDF)

2022: TildelingsbrevÅrsrapport (PDF)

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Tillegg til tildelingsbrev 29.06.2020 (PDF) | Årsrapport (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Opppdatert tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF)

Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøverndepartementet. Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann. Direktoratet har også ansvar for å sikre rettsvern for norskregistrerte skip og rettigheter i disse. Aktivitetene blir bestemt av nasjonalt og internasjonalt regelverk, avtaler og politiske beslutninger. Les mer om Sjøfartsdirektoratet.

Tildelingsbrev, instukser og årsrapporter (Nærings- og fiskeridepartementet)

Sysselmesteren på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen og har rolle både som politimester og statsforvalter. Administrativt er Sysselmesteren underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men har som statsforvalter også oppgaver som ligger under andre fagdepartement. Les mer om Sysselmesteren på Svalbard.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter (Jusits- og beredskapsdepartementet)