Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser – Klima- og miljødepartementet

Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Klima- og miljødepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter vil du finne både tildelingsbrev til virksomhetene og årsrapporter fra virksomhetene på denne siden. Tildelingsbrev blir lagt ut i begynnelsen av januar for inneværende år, mens årsrapportene blir lagt ut i månedsskifte april/mai for foregående år.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det ble innført nye krav til årsrapportering i 2014, blant annet at rapportene skal legges tilgjengelig på departementets nettsider (Bestemmelser om økonomistyring i staten, kap. 1.5.1).

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold.

Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper. Les mer om Artsdatabanken.

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Gjeldende instruks (PDF) 

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Supplerende tildelingsbrev 06.04.2020 (pdf) | Årsrapport (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Mandat | Årsrapport (PDF)

Meteorologisk institutt står for den offentlige meteorologiske tjeneste for sivile og militære formål.

Meteorologisk institutt leverer tjenester som værvarsling og klimaovervåkning. Meteorologisk institutts hovedformål er å sikre liv og verdier og planlegging og vern av miljøet. Les mer om Meteorologisk institutt.

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Gjeldende instruks (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

Miljødirektoratet har sentrale oppgaver og ansvar i arbeidet med å forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Direktoratets funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid. Les mer om Miljødirektoratet.

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 19.01.2021 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 12.03.2021 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 12.04.2021 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 25.06.2021 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 27.09.2021 (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)
Supplerende tildelingsbrev 05.02.2020 (PDF)
Supplerende tildelingsbrev 10.02.2020 (PDF)
Supplerende tildelingsbrev 02.04.2020 (PDF)
Supplerende tildelingsbrev 23.06.2020 (PDF)
Supplerende tildelingsbrev 15.09 2020 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 04.11.2020 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 19.11.2020 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 15.12.2020 (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid - er en fagetat under Utenriksdepartementet (UD). I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet (KLD). Direktoratets oppgaver er forankret i instrukser og tildelingsbrev fra departementene. Les mer om Norad.

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

Noregs forskingsråd er styresmaktenes sentrale rådgivar i forskingspolitiske spørsmål og fordeler årleg vel ni milliardar kroner til forsking og innovasjon. Forskingsrådet arbeider for auka internasjonalt samarbeid og auka deltaking i EUs forskings- og innovasjonsprogram. Forskingsrådet skaper møteplassar for og dialog mellom forskarar, brukarar av forsking og aktørar som finansierer forsking. Les meir om Noregs forskningsråd.

2021: Tildelingsbrev (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Tillegg til tildelingsbrev 29.06.2020 (PDF) | Årsrapport (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Opppdatert tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF)

Norsk kulturminnefond er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer.

Norsk kulturminnefond er et viktig virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner, og får sin bevilgning over statsbudsjettet gjennom eget tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet. Midlene brukes til tildeling av prosjektmidler og drift. Les mer om Norsk kulturminnefond.

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Gjeldende instruks (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

Norsk Polarinstitutt er den sentrale statsinstitusjon for kartlegging og gjennomføring av praktiske og vitenskapelige undersøkelser i polarområdene, foruten å være faglig og strategisk rådgiver overfor den sentrale forvaltning i polarspørsmål. Les mer om Norsk Polarinstitutt.

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Gjeldende instruks (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 09.04.2021 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 20.10.2021 (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 27.03.2020 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 25.06.2020 (PDF)
- Supplerende tildelingsbrev 11.11.2020 (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltningen og departementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Les mer om Riksantikvaren.

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøverndepartementet. Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann. Direktoratet har også ansvar for å sikre rettsvern for norskregistrerte skip og rettigheter i disse. Aktivitetene blir bestemt av nasjonalt og internasjonalt regelverk, avtaler og politiske beslutninger. Les mer om Sjøfartsdirektoratet.

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Supplerende tildelingsbrev 29.03.2020 (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF)

Svalbards miljøvernfond er opprettet i medhold av Svalbardmiljøloven, og fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet. Les mer om Svalbards miljøvernfond.

2021: Tildelingsbrev (PDF) | Gjeldende instruks (PDF)

2020: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)