Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027:

Ny strategi for digitalisering av helse- og omsorgstjenestene

Teknologi og digitale samhandlingsløsninger skal bidra til å opprettholde eller bedre kvaliteten i behandlingen av pasienter og brukere og legge til rette medvirkning.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027

– Vår felles helsetjeneste er avhengig av gode digitale løsninger. Digitale løsninger og arbeidsverktøy er sentralt for et sammenhengende pasientforløp og en bedre arbeidshverdag for fagfolka våre. Samtidig skal løsningene bidra at vi bruker ressursene på best mulig måte, sier Kjerkol.

– Digitaliseringen må være en integrert del av tjenesteutviklingen. Vi erstatter «én innbygger, én journal» med en strategi for digitalisering der vi går stegvis fram og henter ut gevinster underveis, sier helse- og omsorgsministeren.

Regjeringen har etablert Helseteknologiordningen, som både støtter opp under lokalt ansvar og reduserer risikoen for kommuner og sykehus som går foran. I 2024 er det satt av 150 millioner kroner for å støtte innføring av ny teknologi i kommunene og videreføre satsingen på velferdsteknologiområdet. Til første utdeling mottok Helsedirektoratet nesten 200 søknader om over 330 millioner kroner.

– Dette viser at kommunene ønsker å bruke teknologien, og at ordningen treffer riktig med tanke på kommunenes behov. Flertallet av søknadene om tilskudd til nye journalløsninger bestod av flere kommuner som gikk sammen om én søknad. Det er vi glad for. Vi ønsker at ordningen skal avlaste kommuner som går foran og at flere kommuner kan gå sammen om anskaffelser, sier helse- og omsorgsministeren.