NOU 2024: 12

Håndheving av mindre narkotikaovertredelser

Rushåndhevingsutvalget ble oppnevnt for å utrede utvalgte strafferettslige og straffeprosessuelle spørsmål knyttet til regjeringens forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet. Utvalget foreslår lovregulering av en straffutmålingsordning for rusmiddelavhengige ved mindre narkotikaovertredelser. Ordningen er utformet slik at den skal ivareta regjeringens mål om at personer med rusmiddellidelser skal møtes med hjelp i stedet for tradisjonelle strafferettslige reaksjoner, samtidig som kriminaliseringen fortsatt skal ivareta allmennpreventive hensyn og bidra til at særlig unge personer ikke bruker ulovlige rusmidler. Utvalget har videre vurdert behovet for straffeprosessuelle tvangsmidler for at politiet skal kunne avdekke mindre narkotikaovertredelser. Utvalget foreslår lovendringer som skal sikre at politiet har hjemmel til å benytte de viktigste tvangsmidlene for å avdekke slike lovbrudd, forutsatt at det i det enkelte tilfellet ikke er et uforholdsmessig inngrep. Utvalget drøfter også rettslige tiltak for å forebygge bruk av narkotika, særlig overfor barn og ungdom. Utvalget foreslår lovendringer som skal føre til økt bruk av de kommunale rådgivende enhetene for russaker, både i tilfeller hvor oppmøte hos enhetene settes som vilkår for en strafferettslig reaksjon og utenfor straffesak. Utvalget behandler også dopinglovbrudd, og foreslår at fengselsstraff tas ut av strafferammen for bruk, erverv og besittelse av dopingmidler til egen bruk, samtidig som politiet fortsatt skal ha tilgang til de viktigste tvangsmidlene for å oppklare slike lovbrudd.

Digitale vedlegg