Vold og overgrep

Vold og overgrep er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Helse- og omsorgstjenestene har en viktig rolle i å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep, og i oppfølging og behandling av både personer som er utsatt for eller som utøver vold.

Vold og overgrep rammer en betydelig del av befolkningen i Norge. De helsemessige konsekvensene kan være omfattende, langvarige og potensielt livstruende.

Konsekvenser av vold

I tillegg til de store konsekvensene for den enkelte, har vold også store samfunnsøkonomiske kostnader i form av økte behov for hjelpetiltak i skolen, psykisk og fysisk helsehjelp, barneverntiltak, samt hjelp fra krisesentertilbud, sosialhjelp og økt behov for politiressurser.

Vold kan være fysiske handlinger som slag og spark, eller psykisk vold som trusler, degradering, kontrollering og ydmykelser. Vold kan også være seksuell vold, som voldtekt, incest eller uønsket beføling.

Helsesektorens rolle

Mange sektorer har en viktig rolle i arbeidet med å forebygge og bekjempe vold og overgrep. Helse- og omsorgstjenestene skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep.

Kommunen, de regionale helseforetakene og fylkeskommunen skal legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Vold i nære relasjoner

Helse- og omsorgstjenestene har også en viktig rolle i å følge opp og hjelpe personer som er utsatt for vold og overgrep. Personer som er utsatt for vold i nære relasjoner vil i en akutt situasjon ofte tas hånd om av den kommunale legevakttjenesten, overgrepsmottak eller barne- og ungdomsavdelinger i spesialisthelsetjenesten.

Disse tjenestene vil behandle den akutte tilstanden, og deretter henvise personen videre ut fra behov. Etter akuttfasen vil medisinsk og psykososial oppfølging hovedsakelig skje lokalt i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, eller i spesialisthelsetjenesten.

God oppfølging av personer som utøver eller står i fare for å utøve vold og overgrep er viktig i et forebyggende perspektiv.

Arbeider med opptrappingsplan

Regjeringen vil legge fram en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.

Opptrappingsplanen skal blant annet ta utgangspunkt i utredninger fra partnerdrapsutvalget og barnevoldsutvalget, rapporten fra Riksrevisjonen om myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner og kommende rapport fra Europarådets overvåkningskomité GREVIO om Norges implementering av Istanbulkonvensjonen.

Arbeidet med planen har startet opp, og det tas sikte på å legge fram planen i løpet av 2023.