Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024)

Friheten til å bestemme over eget liv er grunnleggende i vårt samfunn. Likevel ser vi gjentatte eksempler på hvordan denne friheten innskrenkes. Det er behov for en aktiv politikk for å bekjempe holdninger og handlinger som forhindrer den enkeltes muligheter til både å lykkes og leve et fritt og trygt liv.

Les dokumentet

Derfor har arbeidet mot negativ sosial kontroll, æresrelatertvold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse lenge vært høyt prioritert av regjeringen. Arbeidet handler om å ivareta grunnleggende rettigheter, sikre frihet og likestilling for alle, bekjempe vold og overgrep, forhindre utenforskap og helseplager og sikre likeverdigeoffentlige tjenester til hele befolkningen.

Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er vedvarende utfordringer, og med handlingsplanen "Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024)" vil regjeringen videreutvikle og styrke arbeidet. Planen er en oppfølging av regjeringens strategi Integrering gjennom kunnskap 2019-2022 hvor «retten til å leve et fritt liv» er ett av fire innsatsområder.
Innsatsen mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold ses også i sammenheng med regjeringens Strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet (2021-2024).