Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024)

Til innholdsfortegnelse

Forord

Friheten til å bestemme over eget liv er grunnleggende i vårt samfunn. Likevel ser vi gjentatte eksempler på hvordan denne friheten innskrenkes. Det er behov for en aktiv politikk for å bekjempe holdninger og handlinger som forhindrer den enkeltes muligheter til både å lykkes og leve et fritt og trygt liv. Derfor har arbeidet mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse lenge vært høyt prioritert av regjeringen. Arbeidet handler om å ivareta grunnleggende rettigheter, sikre frihet og likestilling for alle, bekjempe vold og overgrep, forhindre utenforskap og helseplager og sikre likeverdige offentlige tjenester til hele befolkningen.

Langvarig innsats har gitt resultater og satt viktige spørsmål på dagsordenen. Det er etablert et tverrsektorielt samarbeid for å møte sammensatte utfordringer. Terskelen for å søke om hjelp er senket. Flere utsatte personer fanges opp og får hjelp.

Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er vedvarende utfordringer, og med handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021–2024) vil regjeringen videreutvikle og styrke arbeidet. Planen er en oppfølging av regjeringens strategi Integrering gjennom kunnskap 2019–2022 hvor «retten til å leve et fritt liv» er ett av fire innsatsområder. Innsatsen mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold ses også i sammenheng med regjeringens Strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet (2021–2024).

Handlingsplanen er en del av Norges implementering av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen). Den ses også i sammenheng med Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017–2021) og de kommende handlingsplanene Frihet fra vold (2021–2024) og Trygghet, mangfold og åpenhet – Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika (2021–2024).

Syv departementer og deres underliggende etater samarbeider om handlingsplanen. Også frivillige organisasjoner har en viktig rolle lokalt og nasjonalt gjennom å formidle informasjon og ha dialog med foreldre og ungdom. Flere unge har selv tatt til orde for handling og deltar aktivt i samfunnsdebatten.

Mange har bidratt til denne handlingplanen. Vi har mottatt gode innspill fra et bredt spekter av aktører i forvaltningen, akademia, organisasjoner og enkeltpersoner. Vi vil rette en stor takk til alle.

Signaturer fra Erna Solber (Statsminister), Guri Melby (Kunnskaps- og integreringsminister), Kjell Ingolf Ropstad (Barne- og familieminister), Torbjørn Røe Isaksen (Arbeids- og sosialminister), Abid Q. Raja (Kultur- og likestillingsminister), Bent Høie (Helse- og omsorgsminister), Henrik Asheim (Forsknings- og høyere utdanningsminister), Monica Mæland (Justis- og beredskapsminister) og Ine Eriksen Søreide (Utenriksminister)

Til forsiden