Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024)

Til innholdsfortegnelse

Oversikt over tiltak

Kunnskapsdepartementet har det overordnede koordingsansvaret for handlingsplanen og samarbeider med syv departementer om å gjennomføre tiltakene. Hvert tiltak har ett departement som hovedansvarlig. Der andre departementer inngår i et samarbeid, er dette presisert. Samtlige tiltak dekkes innenfor berørte departementers gjeldende budsjettrammer.

Nr

Tiltak

Ansvarlig departement

Innsatsområde 1: Innsats for nyankomne flyktninger og innvandrere

1

Utvikle en strategi for å heve kompetansen i tjenestene som møter nyankomne flyktninger og innvandrere

KD

2

Styrke oppfølgingen av nyankomne og flyktninger som er volds- og trusselutsatte

KD

3

Innhente kunnskap om frafall fra ordningene under integreringsloven

KD

4

Videreutvikle dialoggrupper om vold til beboere på asylmottak

JD

Innsatsområde 2: Kunnskap og kompetanse for et helhetlig hjelpetilbud

5

Etablere et nasjonalt nettverk for kunnskapsutvikling og kompetanseheving

KD

6

Videreutvikle Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

KD

7

Videreutvikle bo- og støttetilbudet for personer over 18 år

KD

8

Styrke informasjonen om de særskilte hjelpetjenestene

KD

9

Øke kompetansen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i skolen

KD

10

Øke kompetansen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i profesjonsutdanninger

KD

11

Vurdere muligheten for saksregistrering i barneverntjenestens arbeid

BFD

12

Styrke barneverntjenestens arbeid med trusselutsatte barn under 18 år

BFD

13

Videreføre TryggEst

KUD

14

Styrke kunnskapen og kompetansen i politiet

JD

15

Videreutvikle bruken av risikovurderinger, beskyttelsestiltak og dialogarbeid i politiet

JD

16

Styrke kunnskapen og kompetansen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i NAV

ASD

17

Videreutvikle behandlingstilbudet til jenter og kvinner som er utsatt for kjønnslemlestelse

HOD

Negativ sosial kontroll i tros- og livssynssamfunn

18

Utvikle kunnskapsgrunnlaget om utsatte i tros- og livssynssamfunn

BFD

19

Utvikle opplæringstiltak om negativ sosial kontroll i tros- og livssynssamfunn

BFD

20

Inkludere temaene negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i ny veileder for tros- og livssynssamfunn

BFD

Innsatsområde 3: Et styrket rettsvern for utsatte personer

21

Gjennomføre en helhetlig juridisk utredning

KD

22

Vurdere endringer i reglene om bortfall av oppholdstillatelse ved ufrivillige utenlandsopphold

JD

23

Vurdere om mishandling i nære relasjoner og frihetsberøvelse skal unntas fra kravet om dobbel straffbarhet

JD

24

Registrere æresrelatert vold og utvikle statistikk

JD

25

Vurdere om sosialtjenesteloven i tilstrekkelig grad sikrer økonomisk uavhengighet for alle stønadsmottakere

ASD

Innsatsområde 4: Forebygge ufrivillige utenlandsopphold

26

Heve kompetansen i barneverntjenestene om ufrivillige utenlandsopphold

BFD

27

Styrke informasjonen om rettigheter, hjelpetilbud og handlingsalternativer ved ufrivillige utenlandsopphold

KD

28

Styrke oppfølgingen av utsatte for ufrivillige utenlandsopphold

KD

29

Innhente kunnskap om kvinner og deres barn som blir holdt tilbake eller etterlatt i utlandet

KD

Innnsatsområde 5: Internasjonalt samarbeid

30

Styrke det nordiske samarbeidet

KD

31

Etablere et nordisk praktikernettverk

KD

32

Arrangere et nordisk toppmøte

KD

33

Øke det internasjonale samarbeidet

KD

Til dokumentets forside