Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024)

Til innholdsfortegnelse

Vedlegg

Aktuelle anmodningsvedtak

Dok. 8:137 S (2019–2020), Innst. 269 S (2020–2021), Vedtak 712

Stortinget ber regjeringen utrede straffeforbudet mot frihetsberøvelse i situasjoner hvor barn vil bli, eller allerede er, sendt til utlandet mot sin vilje, og fremme forslag til lovendringer som sikrer at påtvungne utenlandsopphold kan straffes.

 • Vedtaket følges opp i tiltak 21 i denne handlingsplanen.

Dok. 8: 132 S (2019–2020), Innst. 89 S (2020–2021), Vedtak 529

Stortinget ber regjeringen sikre tilbud om kompetanseheving som gir grunnleggende kunnskap om negativ sosial kontroll for lærere og rådgivere fra barneskole til videregående skole, samt retningslinjer for hvordan skolene skal jobbe systematisk med denne problematikken.

 • Vedtaket følges opp i tiltakene 9 og 10 i denne handlingsplanen.

Dok. 8: 132 S (2019–2020), Innst. 89 S (2020–2021), Vedtak 530

Stortinget ber regjeringen igangsette en utredning med mål om forsterket rapportering om hvor mange barn som er etterlatt i utlandet, og redegjøre for hvordan handlingsrommet for oppfølging kan forsterkes.

 • Vedtaket følges opp i tiltak 28 i denne handlingsplanen.

Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021), Innst. 14 S (2020–2021), Vedtak 395

Stortinget ber regjeringen særskilt inkludere tiltak mot sosial kontroll i lukkede trossamfunn, i den kommende handlingsplanen mot sosial kontroll.

 • Vedtaket følges opp i tiltakene 18, 19 og 20 i denne handlingsplanen.

Prop. 130 L (2018–2019), Innst. 208 L (2019–2020), Vedtak 497

Stortinget ber regjeringen i lys av Innst. 260 S (2017–2018) fremme en sak med forslag til innretning som ivaretar barn som står i fare for å sendes til eller etterlates i utlandet mot egen vilje under tilrettelagte og organiserte uforsvarlige forhold, som kan bidra til at barn og unge utsettes for vold og tortur, negativ sosial kontroll og radikalisering.

 • Vedtaket følges opp i tiltakene 26, 27 og 28 i denne handlingsplanen.

Dok. 8:118 S (2017–2018), Innst. 260 S (2017–2018), Vedtak 785

Stortinget ber regjeringen vurdere flere sanksjonsmuligheter i tilfeller der barn blir etterlatt i utlandet mot sin vilje under uforsvarlige forhold.

 • Vedtaket følges opp i tiltak 21 i denne handlingsplanen.

Dok. 8:118 S (2017–2018), Innst. 260 S (2017–2018), Vedtak 788

Stortinget ber regjeringen foreslå tydeliggjøring av hjemler i straffeloven som holder foreldre ansvarlige dersom barn sendes på utenlandsopphold mot sin vilje.

 • Vedtaket følges opp i tiltak 21 og 23 i denne handlingsplanen.

Hjelpetilbud

Nettressurser

Nasjonalt lovverk og internasjonale konvensjoner

Nasjonale lover

Internasjonale konvensjoner og resolusjoner

Tiltak i Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017–2020)

Nr

Tiltak

Ansvarlig dep.

Status

Innsatsområde 1: Et styrket rettsvern for utsatte personer

1

Vurdere innstramminger i ekteskapsloven for å bekjempe barneekteskap og bigami

BFD

Ferdigstilt

2

Utvidelse av tidsfristen for oppheving av tvangsekteskap skal utredes

BFD

Ferdigstilt

3

Kriminalisering av utenomrettslige og religiøst inngåtte tvangsekteskap skal utredes

JD

Ferdigstilt

4

Utvidelse av avvergingsplikten til å omfatte tvangsekteskap skal utredes

JD

Ferdigstilt

5

Utvide bestemmelsen om mishandling til å omfatte storfamilie

JD

Ferdigstilt

6

Gå gjennom regelverk og praksis i forbindelse med flergifte og transnasjonale serieekteskap

JD

Pågående

7

Forbedre retningslinjene om etterlatte barn i utlandet

BFD

Ferdigstilt

8

Sikre oppfølgingssamtale for elever som skal flytte til utlandet uten sine foreldre

KD

Ferdigstilt

Innsatsområde 2: Styrke hjelpen til personer som bryter med familie og nettverk

9

Innføre mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap

KD

Ferdigstilt

10

Evaluere botilbudet i barnevernet for unge under 18 år, som er utsatt for æresrelatert vold eller tvangsekteskap og vurdere nye støttetiltak

BFD

Ferdigstilt

11

Etablere retningslinjer for politiets beskyttelse av trusselutsatte

JD

Ferdigstilt

12

Styrke veiledning av voldsutsatte personer som flytter til ny kommune

ASD

Ferdigstilt

Innsatsområde 3: Endring av holdninger og praksis i berørte miljøer

13

Styrke undervisningstilbudet Vold i nære relasjoner for voksne innvandrere

KD

Ferdigstilt

14

Utvikle opplæringstilbud for ressurspersoner fra berørte miljøer

KD

Ferdigstilt

15

Videreføre tilbudet om dialoggrupper mot vold med beboere

JD

Ferdigstilt

16

Utrede opplæring for religiøse ledere

BFD

Ferdigstilt

17

Styrke opplæringen om godt foreldreskap

BFD

Ferdigstilt

18

Styrke informasjon om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

a) Gjennomføre kampanjer

KD

Ferdigstilt

b) Videreføre nettverk for informasjonsutveksling og veiledningsmateriell

KD

Ferdigstilt

c) Systematisere informasjon om helsekonsekvenser ved kjønnslemlestelse og styrke informasjon om rett til helsehjelp

HOD

Ferdigstilt

19

Øke informasjonsarbeid til utsatte om deres rettigheter

KD

Ferdigstilt

20

Sikre relevant undervisning i skolen om vold, seksualitet og seksuell

KD

Ferdigstilt

Innsatsområde 3: Endring av holdninger og praksis i berørte miljøer

21

Øke kunnskapen om vold og overgrep i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene

KD

Ferdigstilt

22

Øke kunnskapen i tjenestene om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse

a) Inkludere temaene negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse i kompetanseheving på tvers av sektorer

BFD

Pågående

b) Øke kompetanse i tjenestene om utviklingshemmede som utsatt gruppe

KUD

Ferdigstilt

c) Øke kompetansen om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold hos vergemålsmyndigheter, verger og andre instanser

JD

Pågående

23

Styrke lokal og regional samordning og samarbeid i arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

HOD

Ferdigstilt

24

Forsterke arbeidet hos politi, skole, familievern og utenriksstasjoner

a) Ta i bruk risikovurderingsverktøyet Patriark i alle politidistrikt

JD

Ferdigstilt

b) Videreutvikle ordningen med minoritetsrådgivere på skoler

KD

Ferdigstilt

c) Videreutvikle familieverntjenestens rolle i arbeidet mot tvangsekteskap og æresrelatert vold

BFD

Ferdigstilt

d) Videreutvikle ordningen med integreringsrådgivere ved utenriksstasjoner

KD

Pågående

25

Forsterke behandlingstilbudet til utsatte for kjønnslemlestelse

a) Likeverdig behandlingstilbud til utsatte for kjønnslemlestelse

HOD

Pågående

b) Videreutvikle behandlingstilbudet til kjønnslemlestede basert på ny kunnskap

HOD

Pågående

Innsatsområde 5: Styrke forskning og øke kunnskapsdeling

26

Styrke forskning om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og flergifte

KD

Ferdigstilt

27

Styrke nasjonalt og internasjonalt samarbeid for utveksling av kunnskap og erfaringer

a) Øke erfarings- og kunnskapsutvekslingen mellom innvandrerorganisasjoner, ressurspersoner og myndighetene

KD

Ferdigstilt

b) Øke erfarings- og kunnskapsutveksling internasjonalt

KD

Ferdigstilt

28

Utarbeide en internasjonal strategi mot barne- og tvangsekteskap

UD

Ferdigstilt

Relevant litteratur

 • Bakketeig, E. og Dullum, J. (2019) Forced Marriage Protection Orders. Et egnet beskyttelsestiltak I norsk rett? Nova notat nr. 5/19.
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2007) Handlingsplan mot tvangsekteskap 2008–2011 . Oslo.
 • Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (2012) Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2012. Oslo.
 • Barne -, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2013) Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013–2016). Oslo.
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2013) Barndommen kommer ikke i reprise. Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017). Oslo.
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2014) En god barndom varer livet ut. Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017). Oslo.
 • Barne- og likestillingsdepartementet (2016) Trygghet, mangfold, åpenhet. Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020. Oslo.
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2019) Evaluering av botilbudet i barnevernet for unge under 18 år utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap, og vurdering av nye støttetiltak. Tønsberg.
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets krisesenterstatistikk (2019) Krisesentertilbudet i norske kommuner (bufdir.no) .
 • Bliksvær, T., Skogøy, B. E., Sloan, L., Bakar, N., Johnson, R. og Kosuta M. Kommunenes krisesentertilbud – En kunnskapsoversikt. Bodø: NF rapport nr. 13/2019
 • Bredal, A. (2011) Mellom makt og avmakt. Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll. Oslo: ISF Rapport 2011:4.
 • Bredal, A., Bråten, B., Jesnes, K. og Strand, A. H. (2015) Et blikk inn i skolen. Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted . Oslo: Fafo-rapport 2015:40.
 • Bredal, A., Eggebø, H. og Eriksen, M.A. (red) (2020) Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.
 • Bredal, A. og Melby, E.R. (2018) Sårbarhet og styrke. Barneverntjenestens møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll. NOVA rapport nr. 9/18. Oslo.
 • Bredal, A. og Wærstad, T.L. (2014) Gift, men ugift. Om utenomrettslige religiøse vigsler . Oslo: ISF Rapport 2014:6.
 • Bråten, B., og Elgvin, A. (2014) Forskningsbasert politikk? En gjennomgang av forskningen på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og av de politiske tiltakene på feltet . Oslo: Fafo-rapport 2014:16.
 • Bråten, B. og Kindt, K. T. (2016) Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger . Oslo: Fafo-rapport 2016:11.
 • Dullum, J. (2020) Sikkerhet gjennom familiearbeid. Et samarbeidsprosjekt mellom politi og familievern ved Stovner politistasjon. Oslo: NOVA rapport nr 17/20.
 • Eggebø, H., Stubberud, E. og Karstrøm, H. (2018) Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Nordfold: NF rapport nr. 9/2018.
 • Friberg, J.H. og Bjørnset, M. (2019) Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll. Oslo: Fafo-rapport 2019:01.
 • Göller, I.H. (2021) Negativ sosial kontroll – en juridisk utredning . Handelshøyskolen, Universitetet i Agder.
 • Hafstad, G.S. og Augusti, E.M. (red.) (2019) Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten. En nasjonal undersøkelse i alderen 12 til 16 år. NKVTS rapport nr. 4. 2019.
 • Helse- og omsorgsdepartementet (2020) «Det var ikke bare ferie». Rapport fra ekspertgruppe om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje. Oslo.
 • Ibrahim, A.J.M., Bulhan, B. og Johansen, R.E.B. (2021) Frivillige organisasjoners tiltak mot kjønnslemlestelse – innsats og erfaringer En gjennomgang av 30 prosjekter som har mottatt støtte for innsats mot kjønnslemlestelse fra IMDi i perioden fra 2008 til 2016. NKTVS notat.
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) (2011) Ikke bare tvangsekteskap. En artikkelsamling . Sluttrapport fra IMDis arbeid med handlingsplan mot tvangsekteskap 2008 – 2011. Oslo.
 • Johansen, R.B.E. (2019) Fra tradisjon til overgrep – nye forståelser av kjønnslemlestelse ved migrasjon. I: Skjørten K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M. og Mossige, S. Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget, s. 49–63.
 • Johansen, R.B.E. (2017) Kjønnslemlestelse – Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte i Norge. NKVTS Rapport nr. 8 2017.
 • Justis- og beredskapsdepartementet (2013) Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–2017. Oslo.
 • Kosuta, M. (2018) «Av og til kunne jeg ønske jeg hadde en hijab å skylde på eller noe som gjør meg synlig». En institusjonell etnografisk studie av sosial kontroll . Masteroppgave, Universitetet i Agder.
 • Kunnskapsdepartementet (2019) Integrering gjennom kunnskap. Regjeringens integreringsstrategi (2019–2022). Oslo.
 • Leirvik, M.S., Aasland, A. og Staver, A.B. (2020) Mange vil hjelpe, men hjelper det? En gjennomgang av hjelpetjenester for personer utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. NIBR-rapport 2020:5. Oslo.
 • Lidén, H. og Bredal, A. (2015) Hva med 2017? Første delrapport i følgeevalueringen av handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013–2016 . Oslo: ISF Rapport 2015:3
 • Lidén, H., Bredal, A. og Hegstad, E. (2015) Framgang. Andre delrapport i følgeevalueringen av handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013–2016. Oslo: ISF Rapport 2015:10.
 • Lidén, H. og Bredal, A. (2017) Fra særtiltak til ordinær innsats. Følgeevaluering av handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Oslo: ISF Rapport 2017:1.
 • Lidén, H., Bredal, A. og Reisel, L. (2014) Transnasjonal oppvekst. Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn . Oslo: ISF Rapport 2014:5.
 • Meld. St. 7 (2015–2016) Likestilling i praksis. Like muligheter for kvinner og menn. Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
 • Meld. St. 24 (2015–2016) Familien – ansvar, frihet, og valgmuligheter . Oslo: Barne- og likestillingdsdepartementet.
 • Meld. St. 30 (2015–2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk . Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet.
 • Norbakken, E. (2012) Når ord mangler. Om seksuelle overgrep i luthersk-læstadianske miljøer . Masteroppgave ved Diakonhjemmet Høgskole.
 • Nordisk ministerråd (2020) Kortlægning. Strategier og initiativer til forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelateret vold i de nordiske lande. København.
 • Orupabo, J., Nadim, M. (2014) Miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold. Oppfølging i det nasjonale bo- og støttetilbudet . Oslo: ISF Rapport 2014:13.
 • Oslo Economics (2019) Kommunenes erfaringer med barn og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje. Rapport utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
 • Prop. 12 S (2016–2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021). Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet.
 • Smette, I. og Rosten, M.G. (2019) Et iaktatt foreldreskap. Om å være forelder og minoritet i Norge. Oslo: Nova rapport nr. 3/19.
 • Bye, M.T., Eggebø, H. og Thunem, G. (2016) Sikkerhets- og familiearbeid for unge utsatte for tvangsekteskap og æresrelatert vold. Nordfold: KUN-rapport 2016:3.
 • Øverli, I.T. (2020) På utrygg grunn. Barnevernstjenestens arbeid med sikkerhet ved plassering. Oslo: NOVA rapport nr. 10/20.
Til dokumentets forside