Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024)

Til innholdsfortegnelse

Gjennomføring av handlingsplanen

Kunnskapsdepartementet har det nasjonale koordineringsansvaret og leder en interdepartemental gruppe som følger opp handlingsplanen. Direktoratene har i stor grad ansvar for å implementere tiltakene. Noen tiltak gjennomføres på departementsnivå. Kunnskapsdepartementet skal sørge for at status for tiltakene blir publisert jevnlig.

IMDi skal lede et nasjonalt nettverk for å samordne arbeid med kunnskap og kompetanseheving. Nettverket skal gi råd til departementsgruppen som følger opp handlingsplanen (jf. tiltak 5).

IMDi skal også opprette en referansegruppe for arbeidet med planen, i samarbeid med berørte direktorater. Denne skal være bredt sammensatt av representanter fra sivilsamfunnet.

Det er etablert et statssekretærutvalg (SSU) for Integrering gjennom kunnskap. Regjeringens integreringsstrategi 2019–2022 , som også skal følge opp denne handlingsplanen og ha jevnlige møter med referansegruppen.

Til dokumentets forside