Historisk arkiv

Regjeringen foreslår 33 tiltak i ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Friheten til å bestemme over eget liv er grunnleggende i vårt samfunn. Alle mennesker har rett til å leve sine liv i frihet fra negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Jeg er stolt over at vi nå har 33 nye tiltak som skal bidra til å ivareta grunnleggende rettigheter, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I dag legger hun frem regjeringens nye handlingsplan Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024), med fem innsatsområder.

Faktaboks: Handlingsplanens innsatsområder:

  • Innsats for nyankomne flyktninger og innvandrere
  • Kunnskap og kompetanse for et helhetlig hjelpetilbud
  • Et styrket rettsvern for utsatte personer
  • Forebygge ufrivillige utenlandsopphold
  • Internasjonalt samarbeid

Å forebygge negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er høyt prioritert av regjeringen. Handlingsplanen bygger på et solid kunnskapsgrunnlag og regjeringens integreringsstrategi.

- Negativ sosial kontroll kan forekomme i ulike miljøer og befolkningsgrupper. Denne planen tar hensyn til det, samtidig som den viderefører regjeringens innsats mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold som en del av integreringspolitikken, sier Guri Melby.

Økt innsats for nyankomne flyktninger og innvandrere

- Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold kan være barrierer for integrering. Det er viktig at forebygging starter tidlig og foregår på flere arenaer. Ny handlingsplan har derfor fokus på behovene til nyankomne flyktninger og innvandrere, understreker Melby.

Handlingsplanen styrker også innsatsen mot ufrivillige utenlandsopphold og følger opp anbefalingene i rapporten Det var ikke bare ferie fra regjeringens ekspertgruppe om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje. 

Negativ sosial kontroll kan forekomme i ulike miljøer og befolkningsgrupper. Handlingsplanen har også tiltak for å utvikle kunnskapsgrunnlaget om hvordan negativ sosial kontroll utøves i ulike tros- og livssynsamfunn og religiøse miljøer.

Utvalg skal vurdere om lovgivningen er god nok

- Det er viktig at vi styrker rettsvernet for utsatte personer. Et eget utvalg skal nå foreta en helhetlig utredning av juridiske problemstillinger i saker som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold, og vurdere om lovgivningen er god nok. Blant annet skal spørsmål om hvordan tydeliggjøre straffebestemmelsene i saker der foreldre etterlater barn i utlandet under uforsvarlige forhold inngå i utredningen, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Kunnskapsdepartementet har det nasjonale koordineringsansvaret for handlingsplanen og samarbeider med seks departementer om gjennomføringen av planen.

Faktaboks: Hva er negativ sosial kontroll?
I handlingsplanen forstås negativ sosial kontroll som press, oppsyn, trusler eller tvang som systematisk begrenser noen i sin livsutfoldelse eller gjentatte ganger hindrer dem i å treffe selvstendige valg om eget liv og fremtid. Dette gjelder for eksempel den enkeltes selvbestemmelse over egen identitet, kropp og seksualitet, frihet til å velge venner, fritidsaktiviteter, religion, påkledning, utdannelse, jobb, kjæreste og ektefelle, og til å be om helsehjelp.